Νόμος 4282/14 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 

1. α) Για τη διασφάλιση της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης προέγκρισης μίσθωσης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του άρθρου 26, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

β) Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του, τον διαβιβάζει, με σχετικό ερώτημα για τη μίσθωση της έκτασης, στις υπηρεσίες του άρθρου 17 για γνωμοδότηση.

 

Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία 1 μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται.

 

γ) Μετά τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 

2. α) Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φάκελο δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων συμπληρώνει υπηρεσιακά το φάκελο με την απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης που διατηρεί στο αρχείο της. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:

 

α)α) Αίτηση.

 

β)β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α' του ίδιου νόμου. Πριν την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δύναται να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α', λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 4014/2011.

 

γ)γ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β' του ίδιου νόμου.

 

δ)δ) Για τις χερσαίες, συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του νόμου 4061/2012 και το άρθρο 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση, υποβάλλεται μετά την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση καθορισμού τους στην Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2971/2001. Ειδικά για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων ζώων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους.

 

ε)ε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, αν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.

 

στ)στ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 28/2009, τα οποία αφορούν υγειονομικές απαιτήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

 

β) α)α) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α' του νόμου 4014/2011, ο φάκελος διαβιβάζεται άμεσα από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 ή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2, για την αξιολόγησή του και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη συμβατότητα της χρήσης των υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων.

 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος δεν ζητείται ξανά η γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, οι οποίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης.

 

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων διαβιβάζεται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 

β)β) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β' του νόμου 4014/2011, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, συμπληρώνει το Παράρτημα Δ' Κατάλογο των εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό οίκοθεν 50129/1392/2013, το οποίο προσαρτάται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

γ) Στη συνέχεια, ο φάκελος, ο οποίος έχει συμπληρωθεί ανάλογα, σύμφωνα με την περίπτωση β', διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την αξιολόγησή του σε σχέση με τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 28/2009 από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Ακολούθως, η γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την κτηνιατρική άδεια για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαβιβάζεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

 

δ) Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

 

3. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 δεν είναι πλήρης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 του νόμου 4014/2011, η αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία 1 μήνα από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μήνα, ενημερώνεται η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται, προκειμένου να απορρίψει την αίτηση και να επιστρέψει τα δικαιολογητικά στον ενδιαφερόμενο φορέα.

 

4. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.