Νόμος 4282/14 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:

 

α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 32 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989).

β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

γ) Τα άρθρα 57 και 64 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970).

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

ε) Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α/2009).

στ) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος:

 

α) Δεν εφαρμόζονται, ως προς την επιβολή διοικητικών προστίμων, σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες ή λιμναίες υδάτινες εκτάσεις με μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Δεν εφαρμόζονται κατά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, οι οποίες εγκαθίστανται σε θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις οι διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 2971/2001.

 

γ) Δεν εφαρμόζονται σε θαλάσσια και λιμναία ύδατα όπου δύνανται να εγκαθίστανται μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και να δημιουργούνται ζώνες μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, οι διατάξεις της περίπτωσης 45 της υποπαραγράφου δ' Υποτομέας Αλιείας της παραγράφου ΙΙ Β Τομέας Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και οι περιπτώσεις 71 και 73 της ίδιας υποπαραγράφου.

 

δ) Δεν εφαρμόζονται σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής, οι οποίες εγκαθίστανται σε θαλάσσιες και λιμναίες εκτάσεις οι διατάξεις:

 

α)α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 142/1971 (ΦΕΚ 49/Α/1971),

β)β) της απόφασης με αριθμό 140476/2004 του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 357/Β/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.