Νόμος 4282/14 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), το οποίο γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα, γνωμοδοτεί για:

 

α) Τη διαμόρφωση και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.

 

β) Τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα, μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και για κάθε άλλη θεσμική ρύθμιση.

 

γ) Κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σε αυτό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών αποτελείται από:

 

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.

 

β) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του παραπάνω Υπουργείου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, εκτός της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων.

 

γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Κτηνίατρο που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ε) Δύο επιστήμονες που υπηρετούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ερευνητικά ιδρύματα της Χώρας, ο ένας ειδικός στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών και ο άλλος ειδικός σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης των εξαγωγών, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

στ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ο ένας από τη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και ο άλλος από τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίοι προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

ζ) Εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται από αυτό με τον αναπληρωτή του.

 

η) Δύο εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων Ιχθυοκαλλιεργητών και Οστρακοκαλλιεργητών, που προτείνονται από αυτές με τους αναπληρωτές τους.

 

θ) Εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης καταναλωτών, που προτείνεται από αυτή με τον αναπληρωτή του.

 

ι) Εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, που προτείνεται από αυτή με τον αναπληρωτή του.

 

Στις περιπτώσεις η', θ' και ι', αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των οργανώσεων ή αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Στο Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε θέματα ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.