Νόμος 4282/14 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων με απευθείας μίσθωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων, για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, για χρονικό διάστημα 20 ετών.

 

2. α) Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, για χρονικό διάστημα 15 ετών, σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή σε νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα στα διοικητικά όρια του δήμου, όπου ανήκουν οι παραχωρούμενες υδάτινες εκτάσεις ή σε επιχειρήσεις του εν λόγω δήμου ή σε ιδιώτες. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ετών μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των 10 ετών. Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός από τους ανωτέρω φορείς για τη μίσθωση των λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, για την παραχώρηση της έκτασης με απευθείας μίσθωση προηγείται με σειρά προτεραιότητας:

 

α) ο αλιευτικός συνεταιρισμός,

β) το νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει συνεταιρισμός,

γ) η επιχείρηση του δήμου και

δ) ο ιδιώτης.

 

β) Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός ή από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις δήμου ή από περισσότερους του ενός ιδιώτες, η παραχώρηση χρήσης των λιμναίων υδάτινων εκτάσεων γίνεται μετά από δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι 20 έτη. Η δημοπρασία γνωστοποιείται με διακήρυξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη διεξαγωγή της.

 

3. α) Η παραχώρηση χρήσης των υδάτινων εκτάσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εγκρίνεται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21.

 

β) Για τη διασφάλιση μίσθωσης της κατάλληλης υδάτινης έκτασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17, πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει σχετική απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της ίδιας υδάτινης έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

 

Αν μετά από 2 έτη από την έκδοση της απόφασης προέγκρισης της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης δεν έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ανακαλείται αυτοδίκαια η απόφαση προέγκρισης της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης και το αίτημα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, που υποβλήθηκε, απορρίπτεται. Αν η πάροδος της διετίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, η προθεσμία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να παραταθεί για 6 επιπλέον μήνες.

 

γ) Μέσα σε 3 μήνες από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του μισθωτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13.

 

δ) Πριν την υπογραφή της σύμβασης, για την καλή εκτέλεση αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται:

 

α)α) είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσού ίσου με 2 ετήσια μισθώματα της αρχικής σύμβασης μίσθωσης, η οποία επιστρέφεται στον μισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής,

 

β)β) είτε να καταβάλει, ως εγγύηση, δύο ετήσια μισθώματα της αρχικής σύμβασης μίσθωσης, τα οποία επιστρέφονται στον μισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής.

 

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ανακαλείται αυτοδίκαια αν δεν προσκομισθεί εγγυητική επιστολή ή δεν καταβληθεί εγγύηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.