Νόμος 4305/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εισαγωγικός διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17

 

1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διενεργείται κατ' έτος εισαγωγικός διαγωνισμός.

 

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους 200, όπως και ο αριθμός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τμήμα.

 

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007.

 

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε φορά η θέση των υπηρεσιών του Δημοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Κάθε απόφοιτος διορίζεται σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής του, τηρουμένης της σειράς κατάταξης με βάση τον τελικό βαθμό αποφοίτησής του.

 

2. Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), που συγκροτείται από:

 

α) Δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, βαθμού τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος στην ιεραρχία ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, τον Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, έναν εκπρόσωπο του Συνήγορου του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και 7 ειδικούς επιστήμονες με υψηλό κύρος στα γνωστικά πεδία τα οποία καθορίζονται με την προβλεπόμενη διαδικασία στην παράγραφο 12 του επόμενου άρθρου και 2 ειδικούς εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ως μέλη. Όλα τα μέλη ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

β) Ως γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) ορίζονται δύο μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και ισάριθμοι αναπληρωτές τους.

 

γ) Οι 2 λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι εκπρόσωποι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και του Συνήγορου του Πολίτη και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το αρμόδιο όργανο, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Οι ειδικοί επιστήμονες, οι γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, που συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ως ειδικοί εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

 

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και από τον Συνήγορο του Πολίτη και την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσσει με το ερώτημά του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής και στο κύρος των αποφάσεών της.

 

3. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 7 μέλη της.

 

4. Για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη, με την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

 

5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικά, για τις εξεταζόμενες ενότητες Γνώσεις και Δεξιότητες, Γνώσεις επίκαιρων θεμάτων και Δεξιότητες χρήσης ξένης γλώσσας ως βαθμολογητές είναι δυνατόν να οριστούν στελέχη της δημόσιας διοίκησης με επαρκή εμπειρία.

 

6. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού, κρίνει και αποφασίζει για τις περιπτώσεις αποκλεισμού των υποψηφίων για οποιονδήποτε λόγο, παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθμολογητών και επιτηρητών, εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων, καθώς και των εισερχομένων στη Σχολή με βάση τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Τα θέματα του διαγωνισμού επιλέγονται από Ειδική Επιτροπή Θεμάτων (ΕΕΘ), τα μέλη της οποίας ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ) ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ένας εκ των δύο γραμματέων της.

 

8. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), στα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ), στους γραμματείς των δύο επιτροπών, στους επιτηρητές και στους βαθμολογητές, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

 

9. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με πράξη της. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και περίληψη αυτής δημοσιεύεται δύο φορές σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η πρώτη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης πραγματοποιείται 60 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Η περίληψη της προκήρυξης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, τον αριθμό των εισακτέων, την κατανομή τους στα τμήματα, τα μαθήματα και το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στεγάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Ανακοίνωση υπό μορφή Δελτίου Τύπου για την έκδοση της προκήρυξης αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παράλειψη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο και της αποστολής Δελτίου Τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.

 

10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001.

 

Ειδικά για τη συμμετοχή στον επερχόμενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισμό, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα, δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001. Ειδικά για τη συμμετοχή στον επερχόμενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισμό, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα, δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς για την εισαγωγή στο τμήμα ΟΕΥ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μία εκ των γαλλικής ή γερμανικής σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

11. Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ισχύει και για το διαγωνισμό που διενεργεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

 

12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία οι ιδιώτες θα δηλώνουν: α) τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β) την ημερομηνία γέννησής τους, γ) την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει, δ) τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, και ε) για του άντρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, το Δήμο ή την Κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού τους Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός εκείνου της περίπτωσης δ' και επιπλέον θα δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.