Νόμος 4332/15 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο Β', εδάφια 1 και 2, του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ισχύς της παραγράφου 1 παρατάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών που απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μέχρι τις 31-03-2020, χωρίς την υπογραφή σύμβασης, δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών που τηρεί η ΕΠΥ (άρθρο 24 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010)) και δεν υφίστανται προηγούμενες συμβάσεις, με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/2020).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου έκτου του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016).

 

3. Δαπάνες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31-12-2014, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν κατ' εξαίρεση με μόνο παραστατικό το σχετικό τιμολόγιο, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου εκάστου έτους, μέχρι τις 31-06-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου έκτου του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016).

 

4. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τις εκτελεσθείσες εργασίες, κατά παρέκκλιση των άρθρων 28 και 114 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), όπως ισχύουν σήμερα και αφορούν:

 

α) εργασίες στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ),

β) επισκευή των φρεατίων και του περιμετρικού δικτύου αποχέτευσης,

γ) εργασίες εξυγίανσης του υπογείου της κύριας πτέρυγας του κεντρικού κτιρίου,

δ) αναδιαρρύθμιση-ανακαίνιση-επισκευή τμήματος των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. ΣΥΓΓΡΟΣ,

 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 340.000 €, είναι νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου με αριθμό 2014 ΣΕ 09100001 με τίτλο Εκτέλεση διαφόρων εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας Α. ΣΥΓΓΡΟΣ της ΣΑΕ 091 (Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας στο οποίο είναι ενταγμένες.

 

5. Η προθεσμία της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014 παρατείνεται έως 31-12-2015.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.