Νόμος 4332/15

Ν4332/2015: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του νόμου 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4332/2015: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του νόμου 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 76/Α/2015), 09-07-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

 

Άρθρο 1: Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 1Α: Προσθήκη άρθρου 1Β στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 2: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 3: Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 4: Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

 

Μέρος Δεύτερο: Ενσωμάτωση των οδηγιών 2011/98/ΕΕ και 2014/36/EE

 

Άρθρο 5: Σκοπός των άρθρων 6 και 7 του παρόντος

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-12-2011

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-02-2014

 

Μέρος Τρίτο: Ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής

 

Άρθρο 8: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 4521/2014

 

Μέρος Τέταρτο: Άλλες διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις του νόμου 3907/2011

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 4147/2013

Άρθρο 12: Διατήρηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς από αλλοδαπούς συζύγους πολιτογραφημένων Ελλήνων

 

Μέρος Πέμπτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 13: Σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ενεργειακών Επενδύσεων ανώνυμη εταιρεία (ΔΕΠΕΝΕ)

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-07-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.