Νόμος 4337/15 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση δέκα ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, σε περίπτωση μεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια.}

 

2. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2015 έως και 2020 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δημόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2015 έως 2020. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με την αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήματος, βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.}

 

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη 2016 έως και 2020, διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η έγκριση της παραγράφου 2.}

 

γ) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Μετά το έτος 2020, η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 μέσω περισσότερων συμβάσεων Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριμένη διαδρομή. Το αντικείμενο των ειδικότερων συμβάσεων Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών και την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών.}

 

δ) Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Εξαιρετικά για το έτος 2015, η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της, από 23-07-2012, υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας τα έτη 2011-2013, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2015.}

 

3. Το άρθρο 13 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά από την απόφαση της Ε. Επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, εξειδικεύονται η έκταση και ο χρόνος της διαγραφής των χρεών της παρούσας παραγράφου, η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από την έκδοση της απόφασης της Ε. Επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διαγράφονται τα χρέη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος έναντι του Δημοσίου, δύναται να ορισθεί ανάληψη των χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος από το Δημόσιο έναντι τρίτων, η διαγραφή των χρεών της παρούσας παραγράφου από τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και να εξειδικεύονται οι διαδικασίες διαπίστωσης, συμψηφισμού, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.}

 

4. Μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α στο νόμο 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 13Α: Σύμβαση Υποκατάστασης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι της EUROFIMA

 

1. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της EUROFIMA (Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικού υλικού) και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και εκ τρίτου συμβαλλόμενου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθιστά τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Βασική Συμφωνία και τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης τροχαίου υλικού με αριθμούς 2681/2007, 2688/2007 και 2689/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που έχει συνάψει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος με τη EUROFIMA σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης που έχει κυρωθεί με το νόμο [Ν] 2070/1992 (ΦΕΚ 121/Α/1992).

 

2. Μετά την υποκατάσταση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος έναντι της EUROFIMA από το Ελληνικό Δημόσιο, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος αποξενώνεται από κάθε υποχρέωση ή δικαίωμα που απορρέει από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της παραγράφου 1, καθιστώντας το Ελληνικό Δημόσιο πρωτοφειλέτη και μισθωτή του οικείου τροχαίου υλικού, τα δε δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της EUROFIMA που απορρέουν από τη σύμβαση είναι ιδιωτικής φύσης.}

 

5. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 44 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16, 18 και 19 του νόμου ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για την παροχή έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 73, 87, 88 και 89 αντίστοιχα της ΣΕΚ).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.