Νόμος 3891/10 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ειδική, κατ' εξαίρεση, διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κάθε Εταιρία, πλην της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων που εξαιρείται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, επιδίδει με δικαστικό επιμελητή στην πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της πρόσκληση σε συλλογική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί αυτοδικαίως και καταγγελία των ακόλουθων συλλογικών ρυθμίσεων, όσων ισχύουν στην κάθε Εταιρία:

 

α) Του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (άρθρο 13 του νόμου 2671/1998).

 

β) Του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (άρθρο 14 του νόμου 2671/1998).

 

γ) Του Κανονισμού Δευτερευουσών Απολαβών (τμήμα του οποίου περιλαμβάνεται και στο άρθρο 15 του νόμου 2671/1998).

 

δ) Των από 03-08-1993, 26-05-1995, 08-05-1996, 07-05-1997, 09-06-1999, 06-06-2000, 19-06-2002, 03-07-2002, 11-07-2003, 17-01-2005, 22-05-2006, 20-07-2007, 12-03-2008 και 28-11-2008 Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας,

 

ε) Της από 25-11-2008 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζομένους στην ΕΡΓΟΣΕ και όλων των προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που έχουν κωδικοποιηθεί στο Παράρτημα αυτής, και

 

στ) Κάθε άλλης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, κανονισμού ή οργανισμού, εν ισχύ σε οποιαδήποτε Εταιρία, ή αναφερόμενης, αμέσως ή εμμέσως, σε σύμβαση ή διάταξη καταργούμενη με τον παρόντα νόμο.

 

2. Όλες οι διατάξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα εξακολουθήσουν μεταβατικά να ισχύουν και να εφαρμόζονται σε κάθε Εταιρία όπου ήδη σήμερα ισχύουν και εφαρμόζονται, μέχρι την κατάρτιση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου της παραγράφου 5, οπότε θα έχουν καταργηθεί οριστικά.

 

3. Αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο κάθε Εταιρίας είναι ιδίως το μισθολόγιο του Τακτικού Προσωπικού της κάθε Εταιρίας, προσωπική διαφορά, ρυθμίσεις για την εκτός έδρας εργασία και την αμοιβή αυτής και γενικότερα οι συμπληρωματικοί του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του προηγούμενου άρθρου, όροι αμοιβής και εργασίας του Τακτικού Προσωπικού κάθε Εταιρίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη.

 

4. Η αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση και η Διοίκηση της κάθε Εταιρίας θα διαπραγματευτούν ξεχωριστά ανά Εταιρία και οφείλουν να συναντηθούν για πρώτη φορά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1. Η συλλογική διαπραγμάτευση διαρκεί κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη συνάντηση και σε κάθε περίπτωση τριάντα πέντε (35) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1.

 

5. Σε κάθε Εταιρία στην οποία επιτυγχάνεται κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, αυτή αντικαθιστά όλες τις διατάξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα ζητήματα της παραγράφου 3 ρυθμίζονται με νόμο.

 

6. Η συλλογική σύμβαση εργασίας ή ο νόμος της προηγούμενης παραγράφου αντικαθιστά και κατισχύει κάθε αντίθετης συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, πρωτοκόλλου ή πρακτικού συμφωνίας, κανονισμού εργασίας ή λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών, απόφασης ή πράξης της διοίκησης, άλλου κανονισμού οποιουδήποτε αντικειμένου, επιχειρησιακής συνήθειας ή εργασιακού εθίμου, όπως και κάθε άλλη, πάσης μορφής και είδους, συλλογικής συμφωνίας και πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος της συλλογικής ή και ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των μερών είτε από ενσωμάτωση σε αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο των ρυθμίσεων συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιμο, είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθμιση, είτε κατά άλλον τρόπο.

 

7. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος άρθρου απαγορεύεται κάθε μονομερής προσφυγή σε οποιασδήποτε φύσης υπηρεσίες τού Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τα θέματα των άρθρων 15 - 21.

 

8. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος άρθρου, η ατομική σύμβαση και γενικά η εργασιακή σχέση κάθε Εργαζομένου με την εργοδότρια του Εταιρία θα διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 18 της εργοδότριας Εταιρίας, τη συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο της παραγράφου 5 για την εργοδότρια Εταιρία, τις τυχόν μελλοντικές, μετά από την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου της παραγράφου 5, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμφωνίες μεταξύ της εργοδότριας Εταιρίας και της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της και τις ατομικές συμφωνίες μεταξύ του εν λόγω Εργαζομένου και της εργοδότριας Εταιρίας, όπως τυχόν τροποποιούνται κατά το αμέσως επόμενο άρθρο.

 

9. Η διαδικασία τού παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και, μετά από την ολοκλήρωση της, στις Εταιρίες θα εφαρμόζεται το κατά νόμο πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης ή / και διαιτησίας που θα βρίσκεται τότε σε ισχύ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.