Νόμος 4337/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) αντικαθίσταται από την 01-01-2015 ως εξής:

 

{Ποσά φόρου μέχρι 1 € δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.}

 

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της υποπαραγράφου Δ3 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) ισχύουν από την 01-01-2015.

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 34/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για ακίνητα του Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και για τα πρόσωπα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4223/2013.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τη περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) εφόσον το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/2015), καταργείται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2015 και μετά.

 

6. Η σύμβαση φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 10 και επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 8 και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί της οδού Πανεπιστημίου 37 και επί της οδού Κάνιγγος 29, οι οποίες έληξαν ή λήγουν στις 28-09-2015, στις 31-10-2015, στις 31-10-2015, στις 17-06-2015 και στις 17-06-2015 αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2015), παρατείνονται για το χρονικό διάστημα από την ψήφιση του παρόντος έως τις 31-12-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.