Νόμος 4336/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο d

Παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Δ.1: Τροποποίηση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013), νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015)

 

1. Στην περίπτωση α' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) μετά τις λέξεις οι έρευνες προστίθενται οι λέξεις με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης.

 

2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη τρίτων διαγράφεται το κόμμα και αντικαθίστανται οι λέξεις ο έλεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας με τις λέξεις ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης.

 

3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη πτωχό τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

 

4. Στην περίπτωση β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 μετά τη λέξη δίωξης και πριν από τη λέξη κατά διαγράφονται οι λέξεις εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 €.

 

5. Στην περίπτωση γ' της τρίτης παραγράφου του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 μετά τη λέξη λογαριασμοί προστίθενται οι λέξεις και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

 

6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέξεις του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997 με τις λέξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του νόμου 4174/2013 όπως ισχύει.

 

7. Στο άρθρο 30Β του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύματα υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσμευση και εντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέσμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.}

 

8. α. Η περίπτωση ε' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από 1.000 €, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 € και μέχρι του ποσού των 1.500 €, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 €.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων καταργούνται.

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 € μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.}

 

9. α) Στον τίτλο του άρθρου 62Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, όπως ισχύει, μετά τη λέξη πτωχών και πριν από τη λέξη οφειλετών προστίθενται οι λέξεις και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή.

 

β) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 62Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις καταβολή τους και πριν από την τελεία προστίθενται κόμμα και λέξεις ως εξής:

 

{, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.}

 

γ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 62Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε αυτή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή λήγει με την πάροδο της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος ή με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή με την έγγραφη άρνηση αποδοχής της ρύθμισης ή με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περίπτωση, η δε παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από το χρονικό σημείο λήξης της αναστολής.}

 

δ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 62Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 αναριθμείται σε 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.}

 

10. α. Η ισχύς της υποπερίπτωσης γ' της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονισμού αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

 

β. Οι λέξεις οκτώ εκατοστιαίων μονάδων της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), όπως ισχύει, αντικαθίστανται με τις λέξεις 5 εκατοστιαίων μονάδων.

 

γ. Η περίπτωση β' ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων.

 

11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.}

 

γ. H παράγραφος 36 του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{36. Το ποσοστό 100% της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 01-01-2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 55% και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 01-01-2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 75%.}

 

δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 100% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.}

 

ε. Στο άρθρο 72 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 38 που έχει ως εξής:

 

{38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 01-01-2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 01-01-2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.}

 

στ. i. Στο άρθρο 72 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 39 ως εξής:

 

{39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 01-01-2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21-08-2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.}

 

ii. Η ισχύς της περίπτωσης i αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

ζ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/2015), καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2015 και μετά.

 

θ. Η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 4328/2015, καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014.

 

12. α. Στο άρθρο 48 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου.}

 

13. α. Η ισχύς της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή της ανωτέρω υποπερίπτωσης γ)γ' εξακολουθούν να ισχύουν.

 

β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 43 του νόμου 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο τόκος του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.}

 

γ. Η περίπτωση β' ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων.

 

14. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) οι λέξεις Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες: αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, καθώς και η μη τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο από τον οφειλέτη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ατομικών καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύουν, κατά περίπτωση, έχει ως συνέπειες:}

 

β. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 51 του νόμου 4305/2014, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ) Να μειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθμισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.}

 

15. α. H παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 4321/2015, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 1 - 17 του παρόντος αντί των κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και κατά Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β)β. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και

γ)γ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.}

 

β. Στο άρθρο 12 του νόμου 4321/2015 προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές, καθώς και αυτών για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύουν κατά περίπτωση.}

 

γ. Η περίπτωση α' ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

δ. Στο άρθρο 8 του νόμου 4321/2015, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντός 3 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.}

 

16. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργασίας, με απευθείας ανάθεση.

 

Υποπαράγραφος Δ.2: Ρυθμίσεις Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

1. α. Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ex 1603).}

 

β. H περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

 

Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

 

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

 

iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας,

 

iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση.

 

Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας υποβάλλεται έως και τις 16-11-2015.

 

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 20-07-2015 μέχρι και 16-11-2015, παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο να εκδίδουν μέχρι και 23-11-2015 συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας στις πράξεις αυτές.

 

Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται είτε στη δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας που αφορά τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας νόμιμα οφείλεται ο φόρος αυτός και εκδόθηκε το αρχικό φορολογικό στοιχείο είτε στη δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο. Οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως και τις 30-11-2015. Έως την προθεσμία αυτή καταβάλλεται και ο οφειλόμενος φόρος χωρίς κυρώσεις.

 

Έως και τις 30-11-2015 υποβάλλονται επίσης χωρίς κυρώσεις, σε έντυπη μορφή στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας με μηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, από υποκείμενους που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας από 20-07-2015, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει έως την ημερομηνία αυτή.

 

Οι υποκείμενοι που από 20-07-2015 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν, συντάσσουν απογραφή των επενδυτικών αγαθών (παγίων) που κατείχαν στις 19-07-2015, εφόσον αποκτήθηκαν με επιβάρυνση φόρου προστιθέμενης αξίας και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας και υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων μετάταξης έως και τις 22-12-2015, για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας.

 

Οι ανωτέρω προθεσμίες δύναται να παρατείνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αρχίζει από 20-07-2015.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

2. Το Παράρτημα ΙΙΙ του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α', στη Δ.Κ. 0302 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.
Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α', στη Δ.Κ. 0602 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.
Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, μετά τη φράση βελόνες τεχνητού νεφρού προστίθεται η φράση συσκευές έκχυσης ινσουλίνης.
Στην παράγραφο 18 διαγράφεται το εδάφιο Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης.
Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α', στη Δ.Κ. 2711 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.
Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α', στις Δ.Κ. 6112 και 6211 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.
Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α', η Δ.Κ. ΕΧ 8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401.

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015) τροποποιείται ως εξής:

 

{δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του νόμου 2859/2000 μειώσεις των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:

 

Από 01-10-2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 01-06-2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 01-01-2017 στα υπόλοιπα νησιά.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 2859/2000.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.}

 

5. Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη λειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τομέα της πάταξης της απάτης στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθείας ανάθεση ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης στοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύμβαση αυτή μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ορισμένο οικονομικό φορέα.

 

Υποπαράγραφος Δ.3: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτου

 

α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26-10-2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30-10-2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.}

 

β. Το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).}

 

γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4223/2013 καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος γ ισχύει από 01-01-2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

δ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 4223/2013 μετά τη φράση Για το έτος 2014 προστίθεται η φράση και για το έτος 2015.

 

Υποπαράγραφος Δ.4: Ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1977), του νόμου [Ν] 29/1975 (ΦΕΚ 75/Α/1975) και του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013)

 

1. Στο νόμο [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1977) προστίθεται νέο άρθρο 26Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 26Α: Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

 

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

 

5. Οι διατάξεις του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

 

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 01-01-2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.}

 

2. α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 27/1975, προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά ποσοστό 4% ετησίως.

 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2015 κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 27/1975 .

 

β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 29/1975 (ΦΕΚ 75/Α/1975) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά ποσοστό 4% ετησίως.

 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2015, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για 8 έτη επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975), η οποία υπολογίζεται με τις παρακάτω κλίμακες:

 

α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012-2015:

 

Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς

Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής)

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο Εισαγόμενου και μετατρεπόμενου

σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής)

Σύνολο φόρου (σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

200.000

5

10.000

200.000

10.000

200.000

4

8.000

400.000

18.000

Υπερβάλλον

3

 

 

 

 

β) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2016-2019:

 

Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς

Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής)

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο Εισαγόμενου και μετατρεπόμενου

σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής)

Σύνολο φόρου (σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

200.000

7

14.000

200.000

14.000

200.000

6

12.000

400.000

26.000

Υπερβάλλον

5

 

 

 

 

Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μίας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η εισφορά θα υπολογιστεί για 50.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μετατρεπόμενου σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

 

Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.

 

Υποπαράγραφος Δ.5: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001)

 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ορίζεται σε 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

 

Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008), αλλά και με την περίπτωση 1)β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), καταργείται.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 01-10-2015 έως 30-09-2016, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 01-10-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ.5.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

Υποπαράγραφος Δ.6: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001)

 

Στο νόμο [Ν] 2969/2001 Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου Γ3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4303/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγματοποιεία απαγορεύεται να συστεγάζονται και συλλειτουργούν με Οινοπνευματοποιεία Α' και Β' κατηγορίας, επιτρεπομένης ωστόσο της συλλειτουργίας τους με ποτοποιεία.}

 

2. Η παράγραφος Δ6 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4303/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτοποιείου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από αποσταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δευτέρας περιόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.}

 

Υποπαράγραφος Δ.7: Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

 

1. α. Από 30-10-2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μεταφέρονται 500 οργανικές θέσεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίες θα καλυφθούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Ειδικότερα, 350 έμπειροι ή πιστοποιημένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοίπους υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι τις 20-09-2015 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι τις 30-10-2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο.

 

ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθούν μέχρι τις 20-09-2015, μεταφέρονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτητες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μεταβιβαζόμενων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αρμοδιοτήτων, της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις 30-10-2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των αναγραφομένων στην παρούσα υποπαράγραφο.

 

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για τη μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ο αριθμός των μεταφερόμενων υποθέσεων προτεραιότητας δεν μπορεί να υπερβεί τις 4.020. Με τον όρο υπόθεση νοείται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος θα καθορισθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30-10-2015.

 

δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που ασκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

 

ε. Από την 30-10-2015 καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015). Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του νόμου 4321/2015 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληροφοριών).

 

στ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ή Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ή οι υπηρεσίες αυτής νοούνται, από της ισχύος του παρόντος, οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που ασκούν τις μεταφερόμενες με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου ως άνω αρμοδιότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ7.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 52 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

2. α. Αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 2, 15, 16, 17 και 21 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015) είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τροποποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

γ. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του νόμου 4321/2015 προβλέπεται η άσκηση αρμοδιότητας από Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή θα ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται με απόφασή του να τη μεταβιβάζει σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν με εντολή του.

 

Υποπαράγραφος Δ.8: Ρύθμιση του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006)

 

Μετά το άρθρο 18 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) προστίθεται νέο άρθρο 18Α ως εξής:

 

{Άρθρο 18Α: Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των 6 μηνών

 

1. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία 1 μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των 30 ημερών και μέχρι των 6 μηνών.

 

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο τα οχήματα προσκομίζονται για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως:

 

α. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014 προσκομίζονται έως και τις 30-09-2015.

 

β. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014 προσκομίζονται έως και τις 31-10-2015.

 

γ. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και 1 μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης προσκομίζονται έως και τις 30-11-2015.

 

3. Στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)). Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μέχρι και τις 31-12-2015. Σε όσους επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας παραγράφου, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του νόμου [Ν] 2969/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3 και ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.}

 

Υποπαράγραφος Δ.9: Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας

 

Κεφάλαιο Α: Εισαγωγικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

1. Δαπάνες μετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας για:

 

α. τα έξοδα κίνησης,

β. τα έξοδα διανυκτέρευσης,

γ. την ημερήσια αποζημίωση,

δ. τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και

ε. το επίδομα αλλοδαπής.

 

2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς (ή συγκοινωνιακών μέσων) ή της κάρτας απεριόριστων διαδρομών, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η μίσθωση οχήματος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς και το ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6.

 

3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζομένου καταλύματος.

 

4. Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας.

 

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που αναγνωρίζεται για τη μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού, της επίπλωσης, του ρουχισμού και των ατομικών ειδών, πλην του αυτοκινήτου.

 

6. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στον μετακινούμενο στο εξωτερικό, εφόσον η παραμονή του εκεί υπερβαίνει το διάστημα των 30 ημερών.

 

7. Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης.

 

8. Εντός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση μέχρι 50 km από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι 20 ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

 

9. Εκτός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση πέραν των 50 km από την έδρα του μετακινουμένου ή πέραν των 20 ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

 

10. Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας του μετακινουμένου, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

 

11. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές.

 

12. Διανυκτέρευση: η διαμονή του μετακινουμένου, κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας μετακίνησή του.

 

13. Ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό)

 

14. Κατοικία: ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του.

 

15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

 

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο στ' του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και οι μετατιθέμενοι, αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι.

 

2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.

 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή κληροδοτήματα ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται. Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις αυτές δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

 

Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 2/81961/0022/2009 Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΦΕΚ 2194/Β/2009). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 01-01-2016.

 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ' έτος. Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.2.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 120 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 96 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης.

 

Άρθρο 3: Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας

 

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις 60. Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα.

 

Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α' εδαφίου για τους αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου αυτών.

 

Από τις ρυθμίσεις των ανωτέρω εδαφίων εξαιρούνται οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, στους οποίους δεν εφαρμόζεται το προβλεπόμενο στο εδάφιο α' της παρούσας ανώτατο όριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας:

 

α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων όπως είναι οι θεομηνίες, οι πυρκαγιές, οι επιδημίες ή η κήρυξη συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως,

 

β) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων και ελέγχων, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, μέχρι 30 ημέρες ετησίως και

 

γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, μέχρι 20 ημέρες ετησίως.

 

Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα που αφορά η υπέρβαση, καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής μέχρι του ανωτέρω αριθμού ημερών. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής εκδίδονται μετά την εξάντληση του ανώτατου ορίου και με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος 2 μηνών.

 

3. Με κοινή απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ' έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παραγράφων 1 και 2 και μέχρι 200 ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας:

 

α) των πληρωμάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας,

β) των τεχνικών και δημοσιογράφων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (ΕΛΓΑ), και του προσωπικού του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου για τους υπαλλήλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, μέχρι 240 ημέρες συνολικά.

 

ε) του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέχρι 180 ημέρες συνολικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 379 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ' έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1 και:

 

α) μέχρι 200 ημέρες ετησίως, για τους Επιθεωρητές όλων των τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, για τις ανάγκες διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων και παράστασης σε δικαστήρια εκτός της έδρας της απασχόλησής τους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους,

 

β) μέχρι 200 ημέρες ετησίως για τους γεωτρυπανιστές, εργάτες γεωτρυπάνων οδηγούς, εργοδηγούς και βοηθούς εργοδηγούς υπαίθρου και για το λοιπό τεχνικό προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση εργασιών πεδίου και

 

γ) μέχρι 130 ημέρες ετησίως για τους γεωλόγους, μηχανικούς μεταλλείων, χημικούς μηχανικούς και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης των από αυτό εκτελούμενων έργων και εκπονούμενων μελετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.4 προστέθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

5. Για τη στελέχωση των περιφερειακών αερολιμένων οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 120 κατ' έτος.

 

Οι εν λόγω μετακινήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα 7, 8, 10 και 11 του Κεφαλαίου Β' της υποπαραγράφου Δ.9. του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016).

 

6. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής, όταν συνοδεύουν αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ' έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1 και μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά ετησίως για τους Διοικητές και Υποδιοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί, για τις ανάγκες εκπαίδευσης συνοδών σκύλων ανιχνευτών των τελωνειακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να καθορίζονται για τους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτές αυτών και τους βοηθούς εκπαιδευτές, ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ' έτος και πέραν του ανωτάτου ορίου της παραγράφου 1, για χρονικό διάστημα ανάλογο με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά για τους εκπαιδευτές, καθώς και για τους βοηθούς εκπαιδευτές, και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες συνολικά για τους εκπαιδευόμενους συνοδούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

9. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύνανται να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ' έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1, μέχρι 100 ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού των κλάδων αρχαιολόγων, μηχανικών, συντηρητών, εργατοτεχνιτών, δυτών και σχεδιαστών, της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών με πανελλαδική χωρική αρμοδιότητα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου με χωρική αρμοδιότητα τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των κατανεμημένων υποχρεώσεών τους.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύνανται να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ' έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1, μέχρι 80 ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκτελεί αρχαιολογικό έργο εν γένει και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εξαιρουμένου του προσωπικού της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.9 προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 36/Α/2019).

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, δύνανται να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ' έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1, μέχρι 60 ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των δημάρχων, των περιφερειαρχών και των αιρετών που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.3.10 προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

Άρθρο 4: Αποφάσεις μετακίνησης

 

1. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους και λειτουργούς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντίστοιχα ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο. Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται από τους Προέδρους αυτών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, ενώ για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται από το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Οι αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη ή από το κατά το νόμο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Οι αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή από το κατά το νόμο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

 

Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.4.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδονται από το αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο του φορέα για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μετακίνηση.

 

3. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και η βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.

 

4. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, περιλαμβάνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο αυτής, το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται και γραπτή έγκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του.

 

Άρθρο 5: Θέσεις μετακινουμένων

 

1. Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις:

 

Κατηγορία Ι

 

Με πλοίο και τρένο στην Α' θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω:

 

α. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α' και Β' και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι, Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), τα Μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

 

Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επίσημα.

 

β. Κατ' απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α' ή Β' και αντίστοιχοι, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπαγίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόεδρος και Νομικοί Σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Νομικοί Σύμβουλοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Επικεφαλής Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα και ΔΕΚΟ, Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι - Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Πρόεδροι αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Προϊστάμενοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέλη όλων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυτών, μέλη Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου 33 του νόμου 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Α' και Β' του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι και Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Κατηγορία ΙΙ

 

Με πλοίο και τρένο στη Β' θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β' θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω:

 

Γραμματείς Πρεσβείας Α', Β', Γ' και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, επιστημονικοί συνεργάτες Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λοιποί μετακινούμενοι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.5.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

2. Τα μέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ίδια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος.

 

3. Συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της επόμενης παραγράφου δικαιούνται την ίδια θέση με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

 

4. Οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας - τετραπληγίας) μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους.

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο προσωπικό Κατηγορίας Ι)α, μετά τη φράση ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων προστίθεται η φράση .

 

β) Στο προσωπικό Κατηγορίας ΙΙ η φράση επιστημονικοί συνεργάτες Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων διαγράφεται.

 

Κεφάλαιο Β: Μετακινήσεις εσωτερικού

 

Άρθρο 6: Έξοδα κίνησης εντός έδρας

 

1. α. Για τους επιμελητές και κλητήρες, β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περιλαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α' και γ' δύναται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Για την αναγνώρισή τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

 

2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

 

β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για το σκοπό της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα,

 

γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών της χώρας, όπως χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετακινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν επιστροφή, και

 

δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι 550 km μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. Όλως εξαιρετικώς, σε περίπτωση εκτεταμένης φυσικής καταστροφής και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΓΑ, οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δύνανται να υπερβαίνουν το παραπάνω μηνιαίο χιλιομετρικό όριο.

 

Οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016).

 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις μετακινήσεις, κατά την παράγραφο 2 είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου προϊσταμένου, για χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου.

 

4. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου του συγκοινωνιακού μέσου.

 

5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

 

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται, για τα πρόσωπα της παραγράφου 2, η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, που αιτιολογείται στην απόφαση μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

 

7. Για τη μετάβαση των μετακινουμένων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, από την κατοικία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της υπηρεσίας του.

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κλάδου επιμελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων και στους υπαλλήλους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κλάδου επιμελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητικής εκτέλεσης. Στους υπαλλήλους αυτούς χορηγούνται πάγια έξοδα κίνησης σε μηνιαία βάση, ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά υπάλληλο.

 

Άρθρο 7: Έξοδα κίνησης εκτός έδρας

 

1. Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι, για τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 μετακινήσεις, εκτός της έδρας τους όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή.

 

2. Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, κατά τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 μετακινήσεις τους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.

 

3. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

 

α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

 

β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

 

γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση.

 

ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.

 

Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου.

 

4. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.

 

5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

 

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, γεγονός που αιτιολογείται στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

 

Άρθρο 8: Χιλιομετρική αποζημίωση - Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων

 

Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

Άρθρο 9: Μετακινήσεις προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

1. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά, με έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8.

 

2. Στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

3. Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και στους εκπαιδευτικούς που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της μαθητείας και μετακινούνται για την παρακολούθηση των μαθητών στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

Άρθρο 10: Έξοδα Διανυκτέρευσης

 

1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται: α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από 160 km, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από 120 km, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.

 

Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

 

β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

 

2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

 

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.

 

Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.

 

3. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή μετακίνησης, καλύπτει αυτά.

 

4. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

 

5. Για τους μετακινούμενους με εντολή του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας (ΔΗΠΕΘΕ), (εφεξής θέατρα) σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων από την έδρα τους αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδεδειγμένες ανάγκες της πραγματοποίησης της χειμερινής και θερινής περιοδείας των θεάτρων και με σκοπό την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση των παραγωγών των θεάτρων. Ειδικά, για τις μετακινήσεις των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

 

Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται και για την ημέρα επιστροφής των μετακινούμενων στην έδρα τους, μετά το πέρας των παραστάσεων. Η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

6. Για τους μετακινούμενους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), τους υπαλλήλους του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, καθώς και τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς και το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης εργασιών πεδίου, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης έργων και μελετών εκτός της έδρας απασχόλησής τους, σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 km από την έδρα τους και μικρότερη από 160 km, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μικρότερη από 120 km, όταν κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο, αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η μετακίνηση γίνεται σε δύσβατες περιοχές και αφορά εργασίες πεδίου, που απαιτούν απασχόληση του μετακινούμενου πλέον των 8 ωρών και βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

Άρθρο 11: Ημερήσια αποζημίωση

 

1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016).

 

2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται:

 

Α. Ολόκληρη:

 

α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.

 

β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.

 

γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.

 

δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο.

 

ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

 

Β. Κατά το ήμισυ:

 

α. Αν παρέχεται ημιδιατροφή και β. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι:

 

α)α) μεγαλύτερη από 160 km, εφόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή

β)β) μεγαλύτερη από 120 km, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή

γ)γ) μεγαλύτερη από 20 ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.

 

Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις.

 

Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή.

 

Άρθρο 12: Ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων

 

1. Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να μετακινηθούν εκτός έδρας, ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι' αυτούς αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλα αντίστοιχη αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστήρια.

 

Οι ημέρες εκτός έδρας του παρόντος άρθρου δεν προσμετρούνται στο όριο των ημερών του άρθρου 3.

 

2. α. Στους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, που μεταβαίνουν με εντολή της Υπηρεσίας για να μετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται είτε από την αρμόδια Υπηρεσία είτε από τον υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Υπηρεσία του τη σχετική απόδειξη πληρωμής τους.

 

β. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να αναλαμβάνουν τη δαπάνη για την έκδοση ταξιδιωτικής visa για μετακινήσεις σε χώρες του εξωτερικού που απαιτείται η έκδοσή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.12.2 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 36 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

Άρθρο 13: Έξοδα απόσπασης

 

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης:

 

α. Για τους αποσπώμενους με αίτησή τους.

β. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν στη θέση που αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής απόσπασης.

 

2. Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώνται σε άλλη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική τους θέση, αναγνωρίζονται:

 

α. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής ή χιλιομετρική αποζημίωση και δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθώς και ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δαπάνη της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση.

 

β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της απόσπασης για αποστάσεις άνω των 70 km ή 20 ναυτικών μιλίων για απόσπαση από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί, για χρονικό διάστημα μέχρι 1 έτος, αναγνωρίζονται, πέραν του αντιτίμου του φθηνότερου εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του ή της χιλιομετρικής αποζημίωσης και της δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, κατά την έναρξη και λήξη της απόσπασης και δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας, μέχρι το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως και μέχρι διάστημα 1 έτους.

 

Στις περιπτώσεις φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και στελέχωσης περιφερειακών αερολιμένων κατά τους μήνες Μάιο - Οκτώβριο αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ μηνιαίως.

 

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη υπέρβασης, του ορίου των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας υποπαραγράφου για τη στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Διοικητή μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας και μέχρι του ποσού μηνιαίως των 1.000 € κατά τους μήνες της χειμερινής περιόδου και 1.500 € κατά τους μήνες της θερινής περιόδου.

 

γ. Αν η απόσπαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, αναγνωρίζεται, πέραν από τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, το αντίτιμο της δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής του μετακινουμένου, που καταβάλλεται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέχρι το εκάστοτε βασικό ποσό της παραγράφου 4 του άρθρου 14.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.13.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 69 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016), με το άρθρο 74 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

Άρθρο 14: Έξοδα μετάθεσης

 

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης:

 

α. Για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη μετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορισμού του.

 

β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του.

 

γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα απόσπασης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

 

2. Για τον μετατιθέμενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τόπο από αυτόν της μετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης για τον τόπο της μετάθεσής του.

 

3. Σε περίπτωση μετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον τον ακολουθούν, ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων και ο ναύλος οχήματος σε περίπτωση μετάβασης με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο.

 

Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

 

4. Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης, καταβάλλεται, με την προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, βασικό ποσό 500 ευρώ για μετακίνηση μέχρι 150 km από τον τόπο μετάθεσης. Για απόσταση μεγαλύτερη από 150 km προστίθενται εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 €) ανά χιλιόμετρο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

 

5. Στην περίπτωση μετάθεσης των δύο συζύγων στον ίδιο τόπο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται για τον ένα από τους δύο συζύγους.

 

Άρθρο 15: Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), μέχρι 30-06-2019 εντός αποκλειστικής προθεσμίας 9 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο Δ9.15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018), με το άρθρο 65 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

Κεφάλαιο Γ: Μετακινήσεις εξωτερικού

 

Άρθρο 16: Δαπάνες μετακίνησης - Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής

 

1. Για τους μετακινουμένους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και μεταβαίνουν με εντολή των αρμόδιων οργάνων του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης.

 

2. Για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών, για τους ανωτέρω, καθώς επίσης και γι' αυτούς που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής σε ποσοστό επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπηρετούν, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση:

 

α. των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών για τους πολιτικούς υπαλλήλους,

β. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εξωτερικών και Οικονομικών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 18.

 

3. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής του ανωτέρω επιδόματος.

 

4. Στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί, μετατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό ή έχει μεταβεί για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών και μετακινείται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση από την έδρα του στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού, αναγνωρίζονται, πέραν του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2, το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται εφόσον δεν καλύπτονται από άλλο φορέα.

 

5. Οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με έγκριση του αρμόδιου οργάνου και με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και, αν η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου. Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο, εκτός αεροπορικού ή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του οποίου έγινε χρήση.

 

6. Το ποσό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μειωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

α. κατά 40%, αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον που ανήκει ο μετακινούμενος,

β. κατά 50%, αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από άλλο φορέα,

γ. κατά 70%, αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από άλλο φορέα.

 

7. Το ανωτέρω επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής περικόπτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που καταβάλλεται από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή πηγή.

 

8. Δεν καταβάλλεται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής αν προβλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία με ειδική διάταξη νόμου που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 26.

 

Άρθρο 17: Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού

 

1. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται σε ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι μετακινούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, ως εξής:

 

Κατηγορία Χώρας

Α

Β

Γ

α. Κατηγορία Ι:

100 €

80 €

60 €

β. Κατηγορία ΙΙ:

80 €

60 €

50 €

 

2. Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη των χωρών του Παραρτήματος 1.

 

3. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής:

 

Α. Ολόκληρη:

 

α. Για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

 

β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.

 

Β. Μειωμένη κατά 50%:

 

α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού με αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους.

 

β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

 

γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή.

 

Γ. Μειωμένη κατά 75%, σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.

 

Δ. Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου 1.

 

Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής.

 

Άρθρο 18: Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών

 

1. Για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

 

2. Η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 17 καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, αυξημένη κατά ποσοστό μέχρι 50%. Το πρόσθετο αυτό ποσοστό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

 

3. Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολεμικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ημέρες παραμονής του πλοίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, ανεξάρτητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενη κατ' αποκοπή σε ευρώ, ανάλογα με το βαθμό, ως εξής:

 

Βαθμός

 

α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι Υποναύαρχος και αντίστοιχοι Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι Πλοίαρχος και αντίστοιχοι 80 €

β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες Σύμβουλοι 70 €

γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι - Τμηματάρχης 60 €

δ. Υποπλοίαρχος και αντίστοιχοι 50 €

ε. Ανθυποπλοίαρχος και αντίστοιχοι - Λοιπό προσωπικό, Σημαιοφόρος 40 €

στ. ΣΕΑ - Ανθυπασπιστής - Ναύτης Δόκιμος 35 €

ζ. Υπαξιωματικοί Μαθητές 25 €

η. Οπλίτες (Ν/δίοποι) 20 €

 

4. Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που διανυκτερεύουν εκτός των πολεμικών πλοίων για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης.

 

5. Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχειρήσεις, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καταβάλλεται η αποζημίωση της παραγράφου 3 στο διπλάσιο για τις ημέρες παραμονής τους εκτός των ελληνικών θαλασσών.

 

6. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

 

Άρθρο 19: Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού

 

1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής:

 

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 220 € ανά διανυκτέρευση.

 

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 160 € ανά διανυκτέρευση.

 

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 100 €.

 

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.19.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

2. Οι συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

 

Ομοίως και τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν και τα εν λόγω έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αρμόδιου φορέα του Δημοσίου. Τα μέλη των συνοδευτικών αποστολών του εδαφίου β' της παρούσας καθορίζονται με τις αποφάσεις μετάβασης που εκδίδει ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.19.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016).

 

Άρθρο 20: Έξοδα μετάθεσης - τοποθέτησης - απόσπασης στο εξωτερικό

 

1. Για τους μετακινούμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από μια πόλη Χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης Χώρας, καθώς και για όσους αποστέλλονται για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση, αναγνωρίζονται, πέραν από τις δαπάνες μετακίνησης και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του άρθρου 16:

 

α. Τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, εφόσον η παραμονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

 

β. Έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

 

γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παραμονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που τοποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους πρέσβεις, τα εν λόγω έξοδα αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής με πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, καθώς και στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού.

 

2. Οι προβλεπόμενες δαπάνες μετακίνησης και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και στην περίπτωση επιστροφής από το εξωτερικό.

 

3. Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής τους, κατόπιν αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ της συμπληρώσεως τριμήνου, τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.

 

4. Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου ή πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

 

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, καθώς και έξοδα κίνησης επιστροφής των μελών της οικογένειας υπαλλήλου ή λειτουργού που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται σε βάρος του οικείου φορέα.

 

6. Στους μετακινουμένους με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμήμα αυτής, καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν. Επιπλέον καταβάλλεται το μισό της αξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε η αξία όταν συνοδεύονται από περισσότερα του ενός μέλη.

 

7. Προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι και τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στην ίδια πόλη, τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών.

 

Άρθρο 21: Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής

 

1. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, της παραγράφου 1)β του άρθρου 20, υπολογίζονται επί των εξόδων εγκατάστασης του ίδιου άρθρου, ως εξής:

 

α. για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους σε ποσοστό 60%,

β. για έγγαμους σε ποσοστό 80%,

γ. για έγγαμους με τέκνα που συνοικούν με αυτόν σε ποσοστό 100%.

 

2. α. Για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία σε κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο), Μέσης Ανατολής και Αραβικής Χερσονήσου (Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Υεμένη) τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1,

 

β. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία στην Αμερικανική ήπειρο (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, χώρες κεντρικής και νότιας Αμερικής) και λοιπή Ασία, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1 προσαυξημένα κατά 20%,

 

γ. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία προς Ωκεανία και υπόλοιπο Αφρικής, καθώς και για μεταθέσεις μεταξύ ηπείρων, πλην Ευρώπης, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1 προσαυξημένα κατά 30%,

 

δ. τα ανωτέρω κατ' αποκοπή χρηματικά ποσά καλύπτουν τη δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής των υπαλλήλων στην περίπτωση που τους παρέχεται ή ενοικιάζουν μη επιπλωμένη κατοικία.

 

Εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται μερικώς επιπλωμένη κατοικία, τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά 40%, ενώ εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένη κατοικία τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά 60%.

 

3. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζονται, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέσα σε 6 μήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του μετακινουμένου και προκειμένου περί απολυομένων ή παραιτουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας.

 

Τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται και στην ανάγκη επιστροφής στην Ελλάδα της οικοσκευής υπαλλήλων λόγω απρόβλεπτων πολιτικών ή πολεμικών εξελίξεων ή θεομηνιών.

 

4. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό.

 

5. Σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ή λειτουργών στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής αναγνωρίζονται μόνο στον ένα σύζυγο.

 

6. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής των στρατιωτικών στελεχών, που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό έως 31-08-2016, καταβάλλονται στο ύφος και με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.21.6 προστέθηκε με το άρθρο 67 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 22: Μετακίνηση Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτών

 

1. Τα έξοδα κίνησης και διαμονής που προκαλούνται λόγω των μετακινήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών για υπηρεσιακούς λόγους, αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά. Η ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται για όλους τους ανωτέρω στο ποσό των 40 €, ενώ για μετακινήσεις στο εξωτερικό καθορίζεται στο ποσό των 100 €.

 

2. Τα θέματα μετακινήσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής, καθώς και των βουλευτών ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

 

Άρθρο 23: Ειδικές ρυθμίσεις - Λογιστικές διατάξεις Δικαιολογητικά

 

1. Για τους ιδιώτες, που, κατ' εφαρμογή ειδικών διατάξεων, καλούνται από το εξωτερικό προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες σε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και ειδικότερα της κατηγορίας Ι της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει καθορισθεί άλλου είδους αποζημίωση.

 

2. Οι αναγνωριζόμενες με τον παρόντα νόμο δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα που εντέλλεται τη μετακίνηση. Ειδικότερα, βαρύνουν το προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηματικά εντάλματα, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις. Δαπάνες μετακίνησης, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους, δύναται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

4. Τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται για την πληρωμή των δαπανών μετακινούμενων στο εξωτερικό του παρόντος, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' του άρθρου 26 του παρόντος και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 2685/1999.

 

5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του.

 

Άρθρο 24: Μη μισθολογικές παροχές

 

1. Η δαπάνη των μη μισθολογικών παροχών των υπαλλήλων των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόμενους προϋπολογισμούς των φορέων ανά είδος παροχής.

 

2. Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψής, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ' υπέρβαση του εν λόγω ποσού. Το ύψος του ποσού του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

 

4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος.

 

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες, Πληρώματα Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ9.24.4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο Δ9.24 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

5. Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται.

 

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) ασφάλιση του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) επειγόντων περιστατικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

Άρθρο 25: Χορήγηση δαπανών διαμονής

 

Η καταβολή που προβλέπεται στην 6701/1994 (ΦΕΚ 234/Α/1994) απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου Υπουργείου. Η ως άνω διάταξη ισχύει από 01-02-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο Δ9.25 καταργήθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 

Άρθρο 26: Διατηρούμενες διατάξεις

 

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις:

 

α. της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003),

β. του άρθρου 155 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007),

γ. του άρθρου 184 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

δ. του άρθρου 23 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011)

 

και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατόπιν εξουσιοδότησης.

 

Άρθρο 27: Κατάργηση διατάξεων

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 24 και 32 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

 

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από 01-01-2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

Παράρτημα 1: Κατηγοριοποίηση χωρών

 

Κατηγορία Α

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΣΡΑΗΛ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΡ

ΚΟΥΒΕΙΤ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΜΑΛΤΑ

ΜΟΝΑΚΟ

ΜΠΑΧΡΕΙΝ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

Κατηγορία Β

 

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΑΪΤΗ

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ

ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ

ΑΝΔΟΡΑ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΑΡΜΕΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ

ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

ΓΚΑΜΠΟΝ

ΓΚΑΝΑ

ΓΚΟΥΑΜ

ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ

ΓΡΕΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

ΔΟΜΙΝΙΚΑ

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΙΡΑΚ

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΝΥΑ

ΚΙΝΑ

ΚΙΡΓΙΖΙΑ

ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ

ΚΟΥΒΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΜΑΛΙ

ΜΑΡΟΚΟ

ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΕΞΙΚΟ

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΜΠΡΟΥΝΕΪ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

ΟΜΑΝ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΠΕΡΟΥ

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

ΡΕΫΝΙΟΝ

ΡΟΥΑΝΤΑ

ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

ΤΑΫΛΑΝΔΗ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

ΤΟΓΚΟ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ

ΤΣΑΝΤ

ΤΣΕΧΙΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

ΥΕΜΕΝΗ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

ΧΙΛΗ

 

Κατηγορία Γ

 

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΑΛΓΕΡΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ

ΑΝΓΚΟΛΑ

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

ΑΡΟΥΜΠΑ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΒΙΕΤΝΑΜ

ΒΟΛΙΒΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΚΑΜΠΙΑ

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

ΓΟΥΙΑΝΑ

ΓΟΥΙΝΕΑ

ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ

ΕΚΟΥΑΔΟΡ

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΖΑΜΠΙΑ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΙΝΔΙΑ

ΙΡΑΝ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΚΟΜΟΡΕΣ

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

ΛΑΟΣ

ΛΕΣΟΤΟ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΛΙΒΕΡΙΑ

ΛΙΒΥΗ

ΜΑΓΙΟΤ

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΜΑΚΑΟΥ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΜΑΛΑΟΥΙ

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΜΙΑΝΜΑΡ

ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

ΜΠΕΛΙΖ

ΜΠΕΝΙΝ

ΜΠΟΝΑΙΡ

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΜΠΟΥΤΑΝ

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

ΝΑΟΥΡΟΥ

ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

ΝΕΠΑΛ

ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ

ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ

ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΝΙΓΗΡΑΣ

ΝΙΓΗΡΙΑ

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

ΝΙΟΥΕ

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΟΝΔΟΥΡΑ

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΠΓΔΜ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΠΑΛΑΟΥ

ΠΑΝΑΜΑΣ

ΠΑΠΟΥΑ

ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΑΜΟΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

ΣΟΜΑΛΙΑ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΣΟΥΔΑΝ

ΣΟΥΡΙΝΑΜ

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΣΥΡΙΑ

ΤΑΪΒΑΝ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΪΚΟΣ

ΤΟΚΕΛΑΟΥ

ΤΟΝΓΚΑ

ΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

ΦΙΤΖΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

 

Υποπαράγραφος Δ.10: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)

 

1. Η παράγραφος 25 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 16/Α/2015) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Υπουργός Οικονομικών ενεργοποιεί το διορθωτικό μηχανισμό, με βάση τα κριτήρια για σημαντικές αποκλίσεις από το δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/1997, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο διορθωτικός μηχανισμός δύναται να μην ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών δεν ακολουθήσει τη γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για ενεργοποίηση του διορθωτικού μηχανισμού, ο Υπουργός γνωστοποιεί τους λόγους σε μια σχετική ανοιχτή επιστολή προς τη Βουλή.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός μηχανισμός του άρθρου 38, ο Υπουργός Οικονομικών, εντός 2 μηνών από την ενεργοποίηση αυτού, καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο υποβάλλει στη Βουλή προς ψήφιση, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μια εβδομάδα πριν την υποβολή στη Βουλή, το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών υποβάλλεται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και η γνώμη του επ' αυτού συνοδεύει το σχέδιο που υποβάλλεται στη Βουλή. Το σχέδιο αυτό:

 

α. Καθορίζει τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να διορθωθούν οι αποκλίσεις.

 

β. Καθορίζει ετήσιους στόχους δημοσιονομικών δεικτών που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να διορθωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι μεγαλύτερες αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, οδηγούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις.

 

γ. Καθορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει να ληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς και τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφορούν. Η ανάλυση των παρεμβάσεων γίνεται μετά από γνωμοδότηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και κάθε παρέμβαση πρέπει να κοστολογείται. Στις παρεμβάσεις δίνεται προτεραιότητα στις περικοπές δαπανών (με εξαίρεση τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους). Στη γνώμη του, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αξιολογεί κατά πόσο η αναλογία των περικοπών των δαπανών είναι η ενδεδειγμένη και κατά πόσο αυτές είναι ρεαλιστικές και επαρκείς. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει διαφορετικές παρεμβάσεις και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο έχει την επιλογή να παρουσιάσει τις απόψεις του στη Βουλή.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται βάσει όσων ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με τους θεσμούς που εμπλέκονται στην παρακολούθηση του προγράμματος.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη σημαντικών, άμεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού ή των συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Το αποθεματικό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα στην περίπτωση που προτείνονται παρεμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 39.}

 

Υποπαράγραφος Δ.11: Καταργούμενες διατάξεις για τον οίνο

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

1. Η υπ' αριθμόν 1849/1961 κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Εμπορίου, Οικονομικών, Κοινωνικής Πρόνοιας Περί των όρων ους δέον να πληρώσουν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών (ΦΕΚ 58/Β/1961).

 

2. Η υπ' αριθμόν 1554/1966 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγιεινής και Εμπορίου Περί των όρων ους δέον να πληρώσουν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών (ΦΕΚ 645/Β/1966).

 

3. Η υπ' αριθμόν 9872/1242/1966 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών Περί των όρων διατυπώσεων και περιορισμών καθ' ους επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεσις του συμπυκνωμένου γλεύκους χλωρής σταφίδας ελευθέρου εμπορίου ή χλωρών σταφυλιών (ΦΕΚ 219/Β/1966).

 

4. Η υπ' αριθμόν 11787/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους (ΦΕΚ 1484/Β/2011).

 

5. Η υπ' αριθμόν 11788/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων (ΦΕΚ 1484/Β/2011).

 

6. Η υπ' αριθμόν 54/2012/2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφιαλωτηρίων οίνων και αρωματισμένων οίνων (ΦΕΚ 1339/Β/2012).

 

7. Η υπ' αριθμόν 26650/1957 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου Περί των όρων και υποχρεώσεων υφ' ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου (ΦΕΚ 159/Β/1957).

 

8. Η υπ' αριθμόν 27030/4292/1971 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθμόν 26650/1957 αποφάσεως περί των όρων και υποχρεώσεων υφ' ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου (ΦΕΚ 528/Β/1971).

 

9. Η υπ' αριθμόν 16526/3951/1975 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθμόν 26650/1957 αποφάσεως περί των όρων και υποχρεώσεων υφ' ους επιτρέπεται η παρασκευή και η διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου (ΦΕΚ 1074/Β/1975).

 

10. Η υπ' αριθμόν 11789/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου (ΦΕΚ 1484/Β/2011).

 

Υποπαράγραφος Δ.12: Καταργούμενες - τροποποιούμενες διατάξεις

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/2015), καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2015 και μετά.

 

2. Η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 4328/2015 καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 18 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015). Τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρθρου 50 του νόμου 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) ως εξής:

 

{6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του νόμου 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών:

 

α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος,

 

β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.}

 

4. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4507/1966.

 

5. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4359/1964 όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1085/1971 και τη διάταξη του άρθρου 1, του νόμου [Ν] 79/1974.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Για την ίδρυση, λειτουργία και μεταφορά Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσεων κατά των πρωτοβάθμια επιβαλλομένων πειθαρχικών κυρώσεων, για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καθώς και για τις εξετάσεις των μαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδόμενους τίτλους σπουδών από αυτά, καταβάλλονται παράβολα, εξέταστρα και εκπαιδευτικά Τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους καταργούνται.}

 

7. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 645/1970 και του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α/1992).

 

8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του νόμου [Ν] 1731/1987, 38 του νόμου 3220/2004 και 5 του νόμου 3905/2010.

 

9. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 60 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994). Καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.

 

Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ12.9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

10. Καταργείται η διάταξη της πράξης υπουργικούς συμβουλίου 1108/1948 (ΦΕΚ 322/Α/1948), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1620/1951 (ΦΕΚ 2/Α/1951), καθώς επίσης και η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970).

 

11. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 671/1948.

 

12. Καταργείται η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, του νόμου 2932/2001.

 

13. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του από [ΒΔ] 24-10-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958), καθώς επίσης και η διάταξη του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980).

 

14. Ο επιβαλλόμενος δυνάμει της διάταξης του άρθρου 39 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος φόρος 3% υπέρ Δήμων και κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερικό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ12.14 καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

15. Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 16 του νόμου [Ν] 1571/1985 και 19 του νόμου 3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υπέρ του καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 3637/2008 ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας διατίθενται για την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου.

 

16. Εφεξής μέσω του λογαριασμού του νόμου [Ν] 128/1975 και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα επιδοτούνται αποκλειστικά οι πληγέντες από φυσικές καταστροφές και από τρομοκρατικές πράξεις, όπως αυτοί ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Δεν θίγονται από τις κείμενες διατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή των ήδη εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, καθώς επίσης και τα δάνεια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της υπ' αριθμόν 33165/2006 (ΦΕΚ 780/Β/2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ12.16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4416/2016 (ΦΕΚ 160/Α/2016).

 

17. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 328/1976 καταργείται.

 

18. Το άρθρο 1 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.