Νόμος 4351/15 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών μέχρι τις 30-09-2016, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου 4320/2015, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Παρατείνεται μέχρι τις 30-09-2016 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ).}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε. Η θητεία των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4272/2014 δύναται να είναι έως 3 έτη. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που τοποθετούνται στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και τα παραρτήματά του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα ΤΕΠ, τα Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η διάταξη αυτή ισχύει από τις 19-06-2015.}

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1609/1986 (ΦΕΚ 86/Α/1986), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Ιατροί, που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας, δύνανται, μετά από σχετική αίτησή τους που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του οικείου Νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασής τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την κενή οργανική θέση στην ειδικότητα.

 

β. Ιατροί, που αποκτούν τίτλο ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, σύμφωνα με την παράγραφο α' του παρόντος, δύνανται να παραμένουν, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές, στην οργανική θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό. Η παραμονή του ιατρού στη θέση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα 4 συνεχή εξάμηνα από τη λήψη του τίτλου της ειδικότητάς του.

 

γ. Ιατροί, που κατέχουν προσωποπαγή θέση και ολοκλήρωσαν το χρόνο ειδίκευσής τους, έχουν τη δυνατότητα παράτασης της σύμβασής τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου β' του παρόντος, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού του Νοσοκομείου που υπηρετούν, εφόσον αυτή δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις παραγράφους α' και β' του παρόντος.

 

δ. Οι ιατροί των παραγράφων β' και γ' του παρόντος, εφόσον στο Νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού, δύνανται, μετά από αίτησή τους στην οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας που υπάγεται το Νοσοκομείο ειδίκευσής τους και έγκριση του αιτήματός τους από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, να παρατείνουν τη σύμβασή τους με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές και μέχρι τη συμπλήρωση 4, συνεχών εξαμήνων κατ' ανώτατο όριο σε οποιοδήποτε άλλο Νοσοκομείο αρμοδιότητας της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, στο οποίο υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόμενου.

 

ε. Ιατροί, που ειδικεύονται σε άλλο Νοσοκομείο από αυτό της οργανικής τους θέσης λόγω προσωρινής αναστολής της λειτουργίας της κλινικής ή του εργαστηρίου αυτού, δύνανται να παρατείνουν τη σύμβασή τους στο Νοσοκομείο που υπηρετούν ή σε άλλο Νοσοκομείο της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων α', β' και δ' του παρόντος.

 

στ. Οι ιατροί των περιπτώσεων των παραγράφων α', β', γ', δ' και ε' του παρόντος, εφόσον πρόκειται για:

 

α) ιατρούς ειδικευόμενους στην Παθολογία ή τη Χειρουργική ή που αποκτούν τον τίτλο των ειδικοτήτων αυτών κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους ή β) ιατρούς που έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχα μερική άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας ή της Χειρουργικής, ως απαιτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 415/1994 (ΦΕΚ 236/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατόν, μετά την έγκριση της αίτησης παράτασης της σύμβασής τους, να τοποθετηθούν, με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Νοσοκομείου, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον Παθολογικό ή Χειρουργικό τομέα, με τους ίδιους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

 

ζ. Οι διατάξεις των παραγράφων α', β', γ' και ε' του παρόντος έχουν αναδρομική ισχύ από 14-01-2015 για τους ήδη υπηρετούντες ιατρούς, με παράταση της σύμβασής τους.

 

η. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

 

θ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) παραμένει σε ισχύ.}

 

5. Στο άρθρο 24 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών βάσει των ανωτέρω και οι οποίες έχουν λήξει από 01-05-2015 και μετά, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31-12-2015.}

 

6. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, ύστερα από γνώμη των Επιστημονικών Συμβουλίων τους, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων i έως iv της περίπτωσης Α' με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων i έως iv της περίπτωσης Α' στους ιατρούς του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Οι πρόσθετες εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών του συνόλου των Νοσοκομείων και των Πρωτοβάθμιων Εθνικών Δικτύων Υγείας κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Το ύψος του ποσοστού αυτού δύναται να μεταβάλλεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από τα λειτουργικά έσοδα των Νοσοκομείων και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, με έγκριση του Υπουργού Υγείας. Η διάταξη αυτή ισχύει από 24-12-2014.

 

Οι πρόσθετες εφημερίες της που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Απριλίου έως και την 31-12-2014 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεων διατάξεων, είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από ποσά που προέρχονται από λειτουργικά έσοδα των νοσοκομείων και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.}

 

7. Στο άρθρο 12 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Έσοδα από νοσήλια νοσοκομείων, από εργαστηριακές εξετάσεις των Μονάδων Υγείας των Διευθύνσεων Υγειονομικών Περιφερειών - Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και έσοδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, τα οποία καταβάλλονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δύναται να διατίθενται συμπληρωματικά και πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των τακτικών εφημεριών, υπερωριών, εξαιρέσιμων και νυχτερινών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος, των εν λόγω φορέων. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 01-01-2015.}

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) αντικαθίσταται η φράση των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τη φράση των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ανά Διεύθυνση Υγειονομικής Περιφέρειας, και μετά το πρώτο εδάφιό της προστίθεται, δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Διοικητής της Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδει την απόφαση κατανομής και τυχόν ανακατανομής των ως άνω εγκεκριμένων πιστώσεων μεταξύ των Νοσοκομείων εποπτείας του.}

 

9. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου Α.3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014), όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως εξής:

 

{Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά την έννοια των νόμων 2194/1994 και 3685/2008, όπως ισχύουν, λειτουργεί από 01-01-2017 με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και οι κάθε φύσης λειτουργικές της δαπάνες εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού μέχρι την 31-12-2016. Από την 01-01-2017 η μισθοδοσία του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας καταβάλλεται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1998 (ΦΕΚ 288/Α/1998), όπως ισχύουν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.