Νόμος 4272/14

Ν4272/2014: Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 09-10-2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών - μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4272/2014: Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 09-10-2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών - μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 145/Α/2014), 11-07-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Α. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 09-10-2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών - μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Αντικείμενο

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

Άρθρο 5: Πληροφορίες σχετικά με το χαρακτηρισμό οργάνων και δοτών

Άρθρο 6: Πληροφορίες για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των οργάνων

Άρθρο 7: Αναφορά σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων

Άρθρο 8: Διασύνδεση μεταξύ κρατών - μελών

Άρθρο 8Α: Παραρτήματα

 

Β. Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις για την ψυχική υγεία

 

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 10: Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 11: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 2716/1999

Άρθρο 12: Υπαγωγή ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών στις διατάξεις του νόμου 2716/1999

Άρθρο 13: Διοικητικός και οικονομικός - διαχειριστικός έλεγχος

 

Γ. Κεφάλαιο Τρίτο: Ρυθμίσεις για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ)

 

Άρθρο 14: Διάρκεια κρυοσυντήρησης

Άρθρο 15: Διάθεση γονιμοποιημένων ωαρίων και γαμετών

Άρθρο 16: Ειδικοί περιορισμοί

Άρθρο 17: Διαμονή

Άρθρο 18: Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 19: Τράπεζες Κρυοσυντήρησης

Άρθρο 20: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

 

Δ. Κεφάλαιο Τέταρτο: Ρυθμίσεις επαγγελμάτων υγείας

 

Άρθρο 22: Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις Ενώσεως Νοσηλευτών Ελλάδος

 

Ε. Κεφάλαιο Πέμπτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 26: Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των σχεδίων αναφορικά με τους οργανισμούς των νοσοκομείων

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας - Κέντρα Αίματος - Κίνητρα αιμοδοσίας

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Νοσήλια εξωτερικού

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες

Άρθρο 31: Πειθαρχικά Συμβούλια Φαρμακευτικών Συλλόγων

Άρθρο 32: Επιβολή κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις Θεμάτων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Άρθρο 34: Εξόφληση υποχρεώσεων των πρώην νοσοκομείων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ενταγμένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από 01-06-2011

Άρθρο 35: Κατ' οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδες Φροντίδας Μητέρας - Παιδιού

Άρθρο 36: Τιμητικές αμοιβές σε ιατρούς

Άρθρο 37: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ)

Άρθρο 38: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012)

Άρθρο 40: Τροποποίηση του νόμου 4238/2014

Άρθρο 41: Συμπλήρωση του άρθρου 35 του νόμου 4025/2011

Άρθρο 42: Στελέχωση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Άρθρο 43: Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 44: Τοποθέτηση Επικουρικών Ιατρών σε Ειδικές Μονάδες

Άρθρο 45: Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων

Άρθρο 46: Συστέγαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

Άρθρο 47: Παρατηρητήριο Τιμών

Άρθρο 48: Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων

Άρθρο 49: Μετακίνηση προσωπικού Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 51

Άρθρο 52: Παράταση συμβάσεων θεραπευτών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.