Νόμος 4354/15 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

 

2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρείται το προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας που αποσπάται ή διατίθεται από την οργανική του θέση σε άλλο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από την οργανική τους θέση σε σχολικές μονάδες άλλης διεύθυνσης εκπαίδευσης ή υπηρεσίας ή εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση του εν λόγω προσωπικού για τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές και τα πάσης φύσης επιδόματά του βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οργανικής του θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 35 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017), με το άρθρο 93 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

3. Ειδικά για τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέπεται ότι όλες οι τακτικές αποδοχές, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη μετακίνηση, καθώς και το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος ή αποσπώμενος υπάλληλος.

 

Κατ' εξαίρεση, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη μετακίνηση στις Αρχές εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε περίπτωση που χρηματοδοτείται από πόρους ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 του νόμου 4354/2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4394/2016 (ΦΕΚ 109/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.