Νόμος 4368/16 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4325/2015, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 28Α ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 28Α

 

1. Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.

 

Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μπορεί να επιβάλει την ποινή του προστίμου έως και τις αποδοχές δύο μηνών.

 

2. Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

3. Την πειθαρχική εξουσία στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκούν:

 

α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να επιβάλει στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκείται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

4. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκούν:

 

α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

β. Ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης.

 

γ. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης.

 

δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.

 

ε. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων.

 

5. α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

β. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης με βάση την προηγούμενη παράγραφο,αναφέρεται στο προοίμιο η εξουσιοδοτική πράξη.

 

γ. Η κανονιστική πράξη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή για την εξουσιοδότηση υπογραφής παραμένει σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή της.

 

6. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ1/2/27098/2007 απόφαση (ΦΕΚ 2023/Β/2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2778/2014 όμοια (ΦΕΚ 267/Β/2014) που αφορούν στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

7. α. Αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του Συντονιστή είναι το Τμήμα Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το οποίο εφεξής μετονομάζεται σε Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

β. Κατά πράξεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων του ως προϊσταμένου των υπηρεσιών και του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η προβλεπόμενη από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2503/1997 ειδική διοικητική προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

8. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο υπάλληλος επανέρχεται στο φορέα της οργανικής του θέσης, στον οποίο υπηρετούσε πριν από την επιλογή του και καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, χωρίς να λαμβάνει το επίδομα θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, μέχρις ότου κενωθεί αντίστοιχη οργανική θέση. Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, τα καθήκοντά του καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα της οργανικής του θέσης.

 

Ο χρόνος της θητείας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου για κάθε συνέπεια.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

 

Ο Συντονιστής μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του για προσωπικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του, στερείται του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής ως Συντονιστή για μία τριετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα Συντονιστή. Η στέρηση του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή του μετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της απόφασης διορισμού. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος.

 

10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός 3 μηνών από την κένωσή της και επιλέγεται Συντονιστής για το υπόλοιπο της θητείας, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1 έτους. Εάν ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας είναι μικρότερος του 1 έτους, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Σε περίπτωση σύστασης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός 3 μηνών από τη σύστασή της και επιλέγεται Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για πλήρη θητεία.

 

Μέχρι το διορισμό Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

11. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Συντονιστή για μία ή περισσότερες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η προθεσμία της προκήρυξης, για τη συγκεκριμένη θέση ή θέσεις, δύναται να επανακαθορίζεται με ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εφόσον και πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, η θέση ή θέσεις επαναπροκηρύσσονται. Στη νέα διαδικασία επιλογής, μπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον:

 

α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για 1 έτος τουλάχιστον ή

 

β. έχουν 15 τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για 3 τουλάχιστον έτη.

 

γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία.

 

12. Σε περίπτωση που δεν θέσει υποψηφιότητα υπάλληλος που να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον:

 

α. έχουν 12 τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για 2 τουλάχιστον έτη.

 

β. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία.

 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή υπάλληλος που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός 3 ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαμβάνει στην αίτησή του ρητή δέσμευση ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραμένει στην υπηρεσία του μέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.

 

Δεν μπορεί να επιλεγεί εκείνος κατά του οποίου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου των αποδοχών του, καθώς και εκείνος που έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007). Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Μέχρι το διορισμό του Συντονιστή, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο αρχαιότερος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.