Νόμος 4368/16 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων, τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

2. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων, η οργάνωση και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι προϋποθέσεις κτήσης του πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 51 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Προμήθειας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ομοίως, καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας των οργανισμών προμήθειας.

 

Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισμούς Προμήθειας, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τις Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων.}

 

5. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 51 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 4 καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων, τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης των προϋποθέσεων ποιότητας και ασφάλειας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) προστίθεται περίπτωση ως ακολούθως:

 

{Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη σκοπιμότητα ίδρυσης Μονάδων Μεταμόσχευσης Οργάνων και Μονάδων Αλλογενούς Εφαρμογής Μυελού των Οστών, του άρθρου 15 και του άρθρου 57, αντίστοιχα, του παρόντος νόμου.}

 

7. α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α' έως Ζ' του παρόντος εφαρμόζονται στη δωρεά, τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την αφαίρεση, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων (εφεξής οργάνων) που προορίζονται για μεταμόσχευση.}

 

β. Το Κεφάλαιο Ζ' Τελικές και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) μετονομάζεται σε Κεφάλαιο Η' Τελικές και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.