Νόμος 4403/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 710/1977 (ΦΕΚ 283/Α/1977), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 2

 

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν:

 

α) Κάτοχοι διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

β) Έλληνες και υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποί- οι έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι έχουν προβεί σε αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Τίτλου III του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 14.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 19 του άρθρου 7 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 € για καταλύματα δυναμικότητας μέχρι και εκατό κλινών, πρόστιμο 10.000 € για καταλύματα δυναμικότητας από εκατό μέχρι και τετρακοσίων κλινών και 15.000 € για καταλύματα δυναμικότητας άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που εκδόθηκε με βάση την εσφαλμένα δηλούμενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυμα, όπως αυτές πιστοποιούνται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού.}

 

4. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη, την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.