Νόμος 4408/16

Ν4408/2016: Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-11-2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32/2012) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4408/2016: Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-11-2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32/2012) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 135/Α/2016), 27-07-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Ι: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο II: Ανάπτυξη των σιδηροδρόμων

 

Τμήμα 1: Διαχειριστική ανεξαρτησία

 

Άρθρο 4: Ανεξαρτησία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδομής

Άρθρο 5: Διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων βάσει των αρχών της αγοράς

 

Τμήμα 2: Διαχωρισμός της διαχείρισης της υποδομής από τη μεταφορική δραστηριότητα και των διαφόρων τύπων μεταφορικής δραστηριότητας

 

Άρθρο 6: Λογιστικός διαχωρισμός

Άρθρο 7: Ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής

Άρθρο 7Α: Ανεξαρτησία των βασικών καθηκόντων

Άρθρο 7Β: Αμεροληψία του διαχειριστή υποδομής όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τον προγραμματισμό της συντήρησης

Άρθρο 7Γ: Εξωτερική ανάθεση και καταμερισμός των καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής

Άρθρο 7Δ: Χρηματοοικονομική διαφάνεια

Άρθρο 7Ε: Μηχανισμοί συντονισμού

Άρθρο 7ΣΤ: Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών υποδομής

 

Τμήμα 3: Οικονομική εξυγίανσης

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του διαχειριστή υποδομής

Άρθρο 9: Διαφανής διαγραφή χρεών

 

Τμήμα 4: Πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και τις υπηρεσίες

 

Άρθρο 10: Όροι πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή

Άρθρο 11: Περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών

Άρθρο 11Α: Υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών

Άρθρο 12: Εισφορά που επιβάλλεται σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών

Άρθρο 13: Όροι πρόσβασης στις υπηρεσίες

Άρθρο 13Α: Κοινά συστήματα πληροφοριών και έκδοσης ενιαίου εισιτηρίου

 

Τμήμα 5: Διασυνοριακές συμφωνίες

 

Άρθρο 14: Γενικές αρχές για διασυνοριακές συμφωνίες

 

Τμήμα 6: Παρακολούθηση της αγοράς

 

Άρθρο 15: Υποβολή των αναγκαίων πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

 

Τμήμα 1: Αρχή αδειοδότησης

 

Άρθρο 16: Αρχή αδειοδότησης

 

Τμήμα 2: Όροι αδειοδότησης

 

Άρθρο 17: Γενικές απαιτήσεις και ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 18: Όροι απόκτησης της άδειας και αίτηση για την άδεια

Άρθρο 19: Απαιτήσεις αξιοπιστίας

Άρθρο 20: Απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επιφάνειας

Άρθρο 21: Απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας

Άρθρο 22: Απαιτήσεις κάλυψης της αστικής ευθύνης

 

Τμήμα 3: Ισχύς της άδειας

 

Άρθρο 23: Εδαφική και χρονική ισχύς και ενημέρωση της αρχής αδειοδότησης

Άρθρο 24: Προσωρινή άδεια, έγκριση, αναστολή και ανάκληση

Άρθρο 25: Διαδικασία χορήγησης αδειών

 

Κεφάλαιο ΙV: Χρέωση για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και κατανομή χωρητικότητας της σιδηροδρομικής υποδομής

 

Τμήμα 1: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 26: Αποτελεσματική χρήση της χωρητικότητας υποδομής

Άρθρο 27: Δήλωση δικτύου

Άρθρο 28: Συμφωνίες μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και διαχειριστή υποδομής

 

Τμήμα 2: Τέλη υποδομής και Υπηρεσιών

 

Άρθρο 29: Θέσπιση, καθορισμός και είσπραξη τελών

Άρθρο 30: Κόστος υποδομής και λογαριασμοί

Άρθρο 31: Αρχές χρέωσης

Άρθρο 32: Εξαιρέσεις από τις αρχές χρέωσης

Άρθρο 33: Εκπτώσεις

Άρθρο 34: Συστήματα αποζημίωσης για μη καταβληθέν περιβαλλοντικό κόστος, κόστος ατυχημάτων και κόστος υποδομής

Άρθρο 35: Σύστημα επιδόσεων

Άρθρο 36: Τέλη δέσμευσης (reservation)

Άρθρο 37: Συνεργασία σχετικά με συστήματα χρέωσης σε περισσότερα του ενός δίκτυα

 

Τμήμα 3: Κατανομή της χωρητικότητας σιδηροδρομικής υποδομής

 

Άρθρο 38: Δικαιώματα χωρητικότητας

Άρθρο 39: Κατανομή χωρητικότητας

Άρθρο 40: Συνεργασία για την κατανομή χωρητικότητας υποδομής σε περισσότερα του ενός δίκτυα

Άρθρο 41: Αιτούντες

Άρθρο 42: Συμφωνίες - πλαίσιο

Άρθρο 43: Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατανομής

Άρθρο 44: Αιτήσεις

Άρθρο 45: Προγραμματισμός

Άρθρο 46: Διαδικασία συντονισμού

Άρθρο 47: Κορεσμένη υποδομή (infrastructure)

Άρθρο 48: Ad hoc αιτήματα

Άρθρο 49: Εξειδικευμένη υποδομή

Άρθρο 50: Ανάλυση χωρητικότητας

Άρθρο 51: Σχέδιο βελτίωσης (enhancement) της χωρητικότητας

Άρθρο 52: Χρήση σιδηροδρομικών διαδρομών

Άρθρο 53: Χωρητικότητα υποδομής για εργασίες συντήρησης

Άρθρο 54: Ειδικά μέτρα σε περίπτωση διαταραχών

 

Τμήμα 4: Ρυθμιστικός φορέας

 

Άρθρο 55: Ρυθμιστικός φορέας

Άρθρο 56: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ως ρυθμιστικός φορέας

Άρθρο 57: Συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών φορέων

 

Κεφάλαιο V: Τελικές διατάξεις, άλλες διατάξεις και παραρτήματα

 

Άρθρο 58: Κανόνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 59: Κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Άρθρο 60: Κατάργηση διατάξεων και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 61: Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων

Άρθρο 62: Παραρτήματα

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I: Κατάλογος στοιχείων σιδηροδρομικής υποδομής

Παράρτημα II: Υπηρεσίες που παρέχουν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

Παράρτημα III: Χρηματοοικονομική επιφάνεια

Παράρτημα IV: Περιεχόμενο της δήλωσης δικτύου

Παράρτημα V: Βασικές αρχές και παράμετροι συμβατικής συμφωνίας μεταξύ αφενός υπουργών οικονομικών και υποδομών / μεταφορών και δικτύων και αφετέρου του διαχειριστή υποδομής

Παράρτημα VI: Απαιτήσεις για κόστος και τέλη που σχετίζονται με σιδηροδρομικές υποδομές

Παράρτημα VII: Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατανομής

Παράρτημα VIII: Λογιστικά στοιχεία που παρέχονται στον ρυθμιστικό φορέα κατόπιν αιτήματος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-07-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.