Νόμος 4408/16 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Κατάργηση διατάξεων και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) Του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005),

 

β) του προεδρικού διατάγματος 158/2006 (ΦΕΚ 168/Α/2006),

 

γ) του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 201/Α/2008),

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009),

 

ε) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010). Οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως,

 

στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010). Οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως,

 

ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 34Α του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010),

 

η) του άρθρου 41 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010). Τα επόμενα άρθρα του ιδίου νόμου αναριθμούνται αναλόγως,

 

θ) του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/2008 (ΦΕΚ 68/Α/2008). Τα επόμενα άρθρα του ιδίου προεδρικού διατάγματος αναριθμούνται αναλόγως,

 

ι) των άρθρων 25 έως 28 του προεδρικού διατάγματος 160/2007 (ΦΕΚ 201/Α/2007). Τα επόμενα άρθρα του ιδίου προεδρικού διατάγματος αναριθμούνται αναλόγως,

 

ι)α) της παραγράφου 9 του άρθρου 85 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013). Οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως,

 

ι)β) της με αριθμό πρωτοκόλλου Φ4.2/53159/5501/2013 (ΦΕΚ 25/Β/2013) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση των κανονιστικών πράξεων κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος.

 

Οι ατομικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατηρούνται σε ισχύ.

 

3. Στις διατάξεις αφενός της ισχύουσας νομοθεσίας και αφετέρου των ισχυουσών κανονιστικών και ατομικών πράξεων, οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε διατάξεις που καταργούνται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, νοείται, στο εξής, ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.