Νόμος 4409/16 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διασυνοριακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Αν η Αρμόδια Αρχή εκτιμά ότι μεγάλος κίνδυνος, σχετιζόμενος με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που πρόκειται να διεξαχθούν σε περιοχή δικαιοδοσίας της, ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζει, πριν από την έναρξη των εργασιών, τις σχετικές πληροφορίες στο κράτος-μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί και επιχειρεί, από κοινού με το εν λόγω κράτος-μέλος, να υιοθετήσει μέτρα για την αποτροπή ζημίας.

 

Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον εκτιμά ότι η περιοχή δικαιοδοσίας της ενδέχεται να επηρεαστεί από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που πρόκειται να διεξαχθούν σε περιοχή δικαιοδοσίας άλλου κράτους-μέλους, μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους αυτού να της διαβιβάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

Μπορεί δε να εκτιμά από κοινού με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους-μέλους την αποτελεσματικότητα των μέτρων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής για την οικεία εργασία δυνάμει των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

 

2. Οι σοβαροί κίνδυνοι που διαπιστώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη στα εσωτερικά και τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διευκολύνεται η από κοινού αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρού ατυχήματος.

 

3. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, όπου διαπιστώνεται κίνδυνος ορατών διασυνοριακών επιπτώσεων σε τρίτες χώρες, τίθενται στη διάθεση των χωρών αυτών πληροφορίες στη βάση αμοιβαιότητας.

 

4. Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συντονίζουν μεταξύ τους μέτρα που αφορούν περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτρέπουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.

 

5. Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει τακτικά την ετοιμότητά της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να επηρεαστούν, τους σχετικούς Οργανισμούς της Ένωσης και, σε βάση αμοιβαιότητας, με τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεαστούν. Επίσης, συμμετέχει στη διενέργεια ασκήσεων που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικεντρώνονται στη δοκιμή διασυνοριακών μηχανισμών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

6. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή επικείμενης απειλής σοβαρού ατυχήματος που έχει ή μπορεί να έχει διασυνοριακές επιπτώσεις, η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες που ενδεχομένως θα επηρεαστούν από το σοβαρό ατύχημα και παρέχει συνεχώς πληροφορίες χρήσιμες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.