Νόμος 4409/16 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ορισμός της Αρμόδιας Αρχής - εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Στην Αρμόδια Αρχή ανατίθενται οι ακόλουθες ρυθμιστικές λειτουργίες:

 

α) Η αξιολόγηση και η αποδοχή εκθέσεων μεγάλων κινδύνων, η αξιολόγηση κοινοποιήσεων μελετών σχεδιασμού, καθώς και κοινοποιήσεων εργασιών γεώτρησης ή συνδυασμένων εργασιών, όπως και συναφών εγγράφων που υποβάλλονται σε αυτήν κατά το άρθρο 11,

 

β) η επίβλεψη της συμμόρφωσης των διαχειριστών και των ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων με τον παρόντα Νόμο, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης συμβάντων και των μέτρων επιβολής,

 

γ) η παροχή συμβουλών σε άλλες αρχές ή φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Αδειοδοτούσας Αρχής,

 

δ) η κατάρτιση ετήσιων σχεδίων, σύμφωνα με το άρθρο 21,

 

ε) η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών,

 

στ) η συνεργασία με αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και φορείς άλλων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 27,

 

ζ) η εισήγηση για την έκδοση κανονισμών ασφαλείας και για τη θέσπιση προτύπων και οδηγιών.

 

2. Τα όργανα της Αρμόδιας Αρχής οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, και ιδίως τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1, με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία.

 

3. Η Αρμόδια Αρχή ασκεί τις ως άνω αρμοδιότητες χωρίς να εμπλέκεται σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συναρτώμενη με την οικονομική ανάπτυξη των υπεράκτιων φυσικών πόρων, την αδειοδότηση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και τη συλλογή και διαχείριση των εσόδων από τις εν λόγω εργασίες.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η Αρμόδια Αρχή, ρυθμίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη στελέχωση και τη λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα και με το Παράρτημα 3.

 

4. Τα κατά τον παρόντα Νόμο καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής ασκούνται από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ (άρθρα 145-153 του νόμου 4001/2011), μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 και εφόσον οι εγκαταστάσεις υπεράκτιων εργασιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι λιγότερες από έξι.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπληρώνεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΔΕΥ ΑΕ (υπουργική απόφαση 6854/2016, (ΦΕΚ 491/Β/2016)) και ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής και λειτουργίας κατά την ανωτέρω μεταβατική περίοδο.

 

5. Κατά την έκδοση των κανονιστικών πράξεων των παραγράφων 3 και 4, τίθεται στη διάθεση του κοινού, με κάθε πρόσφορο τρόπο, περιγραφή της οργανωτικής δομής της Αρμόδιας Αρχής και οι λόγοι για τους οποίους αυτή επελέγη, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης της άσκησης των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και της τήρησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

 

6. Η Αρμόδια Αρχή διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους, προκειμένου να εκτελεί τα κατά τον παρόντα Νόμο καθήκοντά της.

 

7. Για την παροχή εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης προς υποστήριξη της Αρμόδιας Αρχής κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, είναι δυνατή η σύναψη τυπικών συμφωνιών με Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους κατάλληλους φορείς, κατά περίπτωση.

 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, φορέας δεν θεωρείται κατάλληλος, εφόσον η αντικειμενικότητά του μπορεί να αμφισβητηθεί λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι πηγές των χρηματοοικονομικών πόρων της παραγράφου 6, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των κατόχων άδειας, των διαχειριστών, των ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων και του κρατικού προϋπολογισμού, οι μηχανισμοί είσπραξης και εξασφάλισης τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα, σύμφωνα και με το Παράρτημα 3.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, εκδίδονται οι κανονισμοί ασφαλείας για τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων και μπορούν να ρυθμίζονται ειδικά τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή των άρθρων του παρόντος Νόμου, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.