Νόμος 4414/16 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπονεί την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η οποία εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Πριν την έγκρισή της κατατίθεται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών, στη διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης του Υπουργείου. Ενδιαφερόμενοι πολίτες, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς έχουν τη δυνατότητα εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος να εκφράσουν εγγράφως τη γνώμη τους.

 

2. Η ΕΣΠΚΑ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 

α) Ανάλυση στόχων και κατευθυντήριων αρχών της Στρατηγικής, βάσει διεθνών συμφωνιών και στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλαίσιο αναφοράς).

 

β) Εκτίμηση των αναμενόμενων στη χώρα κλιματικών μεταβολών βάσει διαφορετικών κλιματικών σεναρίων, ανάλυση τρωτότητας οικονομικών τομέων και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκτίμηση των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας κυρίως σε εθνικό επίπεδο με παράλληλο κατ' αρχήν προσδιορισμό του οικονομικού μεγέθους των εν λόγω επιπτώσεων.

 

γ) Προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας που χρήζουν μέτρων προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή, με βάση την ανάλυση τρωτότητας που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο β', διερεύνηση και καταγραφή των δυνητικών προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

 

δ) Κατ' αρχήν εκτίμηση του κόστους προσαρμογής.

 

ε) Ενσωμάτωση προσαρμοστικών πολιτικών σε ευρύτερες άλλες πολιτικές.

 

στ) Διεθνής διάσταση της προσαρμοστικής πολιτικής.

 

ζ) Προτάσεις για δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, έρευνας.

 

3. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο της ΕΣΠΚΑ δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

4. Η ΕΣΠΚΑ αξιολογείται τουλάχιστον ανά δεκαετία και αναθεωρείται εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται σύμφωνα με την ανάλυση αξιολόγησης.

 

5. Η αναθεώρηση ή τροποποίηση της ΕΣΠΚΑ, γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, κατόπιν γνώμης και του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 44. Η ως άνω γνώμη παρέχεται σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία που περιέρχεται σε αυτό η ΕΣΠΚΑ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.