Νόμος 4414/16

Ν4414/2016: Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4414/2016: Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 149/Α/2016), 09-08-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 4: Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 5: Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 5Α: Ευθύνη εξισορρόπησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής

Άρθρο 6: Μεθοδολογία Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 7: Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 8: Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 9: Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 10: Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 11: Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 12: Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 12Α: Έναρξη λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εκτός του καθεστώτος στήριξης του νόμου 4414/2016

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)

Άρθρο 14: Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 15: Διάρκεια ισχύος αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων

Άρθρο 16: Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπά θέματα Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης

Άρθρο 17: Παράταση ισχύος αδειών παραγωγής

Άρθρο 18: Επιστροφή εγγυητικών επιστολών νόμων 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012)

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις για Υδατορέματα

Άρθρο 20: Τροποποιήσεις του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013)

Άρθρο 21: Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 23: Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 2014/536/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Άρθρο 25: Τροποποίηση του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2) και του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014)

Άρθρο 26: Μεταβατικές Διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου

 

Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 28: Τροποποιήσεις του άρθρου 80 του νόμου 4001/2011

Άρθρο 29: Τροποποίηση των άρθρων 80Α, 80Β και 80Γ του νόμου 4001/2011

Άρθρο 30: Τροποποίηση του άρθρου 81 του νόμου 4001/2011

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 82 του νόμου 4001/2011

Άρθρο 32: Τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 87 του νόμου 4001/2011

Άρθρο 33: Τροποποίηση του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Τρίτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 35: Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών

Άρθρο 37: Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 38: Θέματα για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 40: Ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας επιθεωρητών Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων και προσωπικού Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις θεμάτων εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Άρθρο 42: Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)

Άρθρο 43: Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ)

Άρθρο 44: Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ)

Άρθρο 44Α: Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 45: Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Άρθρο 46: Τροποποιήσεις του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014)

Άρθρο 47: Παράταση προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)

Άρθρο 48: Λειτουργία υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 49: Προσθήκη άρθρου 32Α με τίτλο Αίτημα διατήρησης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

Άρθρο 50: Ρυθμίσεις για την Εθνική Λυρική Σκηνή

 

Μέρος Τέταρτο: Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης

 

Άρθρο 51: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Εποπτεία

Άρθρο 52: Σκοπός - Δραστηριότητες

Άρθρο 53: Παραχώρηση δημοσίου κτήματος - κινητά στοιχεία, συστατικά και παραρτήματα

Άρθρο 54: Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης

Άρθρο 55: Γενικός Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης

Άρθρο 56: Πόροι του Φορέα Διαχείρισης

Άρθρο 57: Βιβλία και στοιχεία

Άρθρο 58: Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 59: Εσωτερικοί κανονισμοί - Σχέδια διαχείρισης

Άρθρο 60: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Πέμπτο: Διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 61: Ενίσχυση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-08-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.