Νόμος 4415/16 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη των σχολικών ετών 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-06-2019. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014, 2015 και 2016 και μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη αδυναμία προκήρυξης διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

 

α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών,

 

β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,

 

γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 έως τις 30-06-2019,

 

η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2016 και παρατάθηκαν έως τις 30-06-2017, καθώς και τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2017 για χρονικό διάστημα έως τις 28-02-2018, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, και κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016), με το άρθρο 28 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με το άρθρο 45 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, του σχολικού έτους 2017-2018 και του σχολικού έτους 2018 - 2019 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 108 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης.

 

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 118/2007 και με τις κείμενες διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 108 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014) εφαρμόζονται και για τη μεταφορά μαθητών τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018 -2019.

 

7. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη διενέργεια των οικείων διαγωνιστικών διαδικασιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2014, του πρώτου τριμήνου του έτους 2015, κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016 και εντός του πρώτου εξαμήνου των ετών 2017 και 2018, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

8. Στο τέλος του άρθρου 1 της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η μεταφορά μαθητών για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύναται να γίνεται με τους προβλεπόμενους στο άρθρο 2 της παρούσας τρόπους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.