Νόμος 4440/16 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Απασχολούμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης, στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη και στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

 

α) στην εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ), με την ειδικότητα του διοικητικού ή του οικονομικού,

β) στην εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ,

γ) στην εταιρεία με την επωνυμία Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη ΑΕ και

δ) στην εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ (ΕΛΒΟ),

 

δύνανται να μεταταχθούν σε υφιστάμενες κενές ή, εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την ανακοίνωση των φορέων, σε υπηρεσίες των οποίων μπορεί να προσληφθούν, τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διαδικασία μετάταξης ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου για τον αντίστοιχο φορέα Υπουργού και κατά περίπτωση, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εποπτεύει τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, την Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ και τη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη ΑΕ ή του Υπουργού Οικονομικών, που εποπτεύει την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ. Ο αριθμός των, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μετατασσόμενων απασχολούμενων της Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη ΑΕ, της Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ και της Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ (ΕΛΒΟ), συνυπολογίζεται στον αριθμό των νέων προσλήψεων του έτους 2017, όπως ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 64 παράγραφος 1 εδάφιο α' του νόμου 4389/2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.