Νόμος 4440/16

Ν4440/2016: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του νόμου 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4440/2016: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του νόμου 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 224/Α/2016), 02-12-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Γενικές αρχές

Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις συμμετοχής

Άρθρο 5: Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

Άρθρο 6: Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας

Άρθρο 7: Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής και έκδοση απόφασης

Άρθρο 8: Μετάταξη - απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων - παραμεθόριων και ορεινών - νησιωτικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 9: Ενδοϋπουργική κινητικότητα

Άρθρο 10: Αμοιβαία μετάταξη

Άρθρο 11: Συνυπηρέτηση

Άρθρο 12: Απόσπαση

Άρθρο 13: Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία

Άρθρο 14: Μετάταξη εντός του ίδιου φορέα

Άρθρο 15: Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας

Άρθρο 16: Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 17: Σύντμηση οκταετίας για τη μετάταξη διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μετά την 01-01-2009

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 19: Τελικές - καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του νόμου 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων

 

Άρθρο 20: Υποχρεώσεις

Άρθρο 21: Ασυμβίβαστα άσκησης καθηκόντων

Άρθρο 22: Σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων

Άρθρο 23: Υποχρεώσεις των προσώπων μετά τη λήξη των καθηκόντων τους

 

Κεφάλαιο Γ: λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα

Άρθρο 25: Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του νόμου 2190/1994

Άρθρο 26: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

Άρθρο 27: Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 28: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Άρθρο 29: Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως κώλυμα διορισμού

Άρθρο 30: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του νόμου 4369/2016

Άρθρο 31: Άδεια ασθένειας τέκνων

Άρθρο 32: Προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση διορισμού

Άρθρο 33: Εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 34: Μετάταξη προστατευόμενων από το νόμο 2643/1998 υπαλλήλων

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος πινάκων προακτέων

Άρθρο 36: Ειδικότητα ιχθυολογίας

Άρθρο 37: Δικαίωμα υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη

Άρθρο 38: Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην ΚΤΠ ΑΕ

Άρθρο 39: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Άρθρο 40: Απασχολούμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης, στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη και στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 19 του νόμου 4109/2013

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-12-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.