Νόμος 4440/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16, συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης, γνωμοδοτεί για αιτήματα υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήματα υπαλλήλων για απόσπαση ή μετάταξη για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, για την ανακατανομή του προσωπικού σε υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων και εν γένει για ζητήματα σχετικά με την πολιτική κινητικότητας και τη στελέχωση του Δημοσίου. Επιπλέον, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αποφασίζει για τη μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.

 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι επταμελής και αποτελείται από τους εξής:

 

(α) 1 Αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τον αναπληρωτή του,

 

(β) 1 μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τον αναπληρωτή του,

 

(γ) 1 νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του,

 

(δ) τον αρμόδιο για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιου τομέα Γενικό Γραμματέα με αναπληρωτή του 1 Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου,

 

(ε) τον αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Γενικό Γραμματέα, με αναπληρωτή του 1 Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου,

 

(στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού,

 

ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του 1 Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης.

 

Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, εκτός των περιπτώσεων μετατάξεων της παραγράφου 4, όπου συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ορίζονται για θητεία 3 ετών με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συνεπικουρείται στο έργο της από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και υποστηρίζεται από γραμματεία, της οποίας η οργάνωση, η στελέχωση και κάθε άλλο αναγκαίο για τη λειτουργία της θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

4. Ειδικώς για τις αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας τροποποιείται ως εξής: το υπό στοιχείο (ζ) μέλος αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με αναπληρωτή του 1 Διευθυντή Εκπαιδευτικής Μονάδας του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 108 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.