Νόμος 4455/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπηρεσία).

 

β. Η αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών υποβάλλεται στην υπηρεσία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 

2.α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε έντυπη μορφή, η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, εγγράφει τον αιτούντα είτε στο Μητρώο Α' είτε σε 1 ή περισσότερες από τις κατηγορίες του Μητρώου Β' του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών. Εντός αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας από την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών εκδίδεται Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή (βεβαίωση), η οποία ισχύει για 5 έτη από την ημέρα έκδοσής της.

 

β. Με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών η υπηρεσία ενημερώνει άμεσα τον αιτούντα ότι δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας.

 

γ. Σε περίπτωση μη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων, η υπηρεσία ενημερώνει αιτιολογημένα τον αιτούντα, εντός δεκαήμερης προθεσμίας, ότι δεν μπορεί να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και, επομένως, εκείνος δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.

 

3.α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή, η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα με επιλογή και αποδοχή των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων του ηλεκτρονικού συστήματος.

 

β. Οι κατά τα ανωτέρω δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης επισύροντας τις έννομες συνέπειες, κατά την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης αναληθών ή ανακριβών στοιχείων.

 

γ. Μετά τη συμπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων, η εγγραφή γίνεται αυτοματοποιημένα και εκδίδεται η βεβαίωση.

 

4.α. Ο αιτών υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή του μέχρι την ημέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή μέχρι την ημέρα υποβολής των δηλώσεών του περί πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής του μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

 

β. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκδίδονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή πριν την ημέρα των δηλώσεων πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

 

γ. Ειδικά οι εγγεγραμμένοι μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποχρεούνται να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής τους επί 5 έτη από την ημερομηνία εγγραφής και έκδοσης της βεβαίωσης.

 

δ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά, εντός τεθείσας προθεσμίας, στην υπηρεσία, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο της νομιμότητας εγγραφής λόγω αρμοδιότητας, δειγματοληπτικού ελέγχου, καταγγελίας ή εισαγγελικής εντολής.

 

ε. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, μη υποβολής τους εμπρόθεσμα ή σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τους για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία, αδυναμία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας - διεύθυνση κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία εκπροσώπων ή πληρεξουσίων - και λοιποί λόγοι), ο ελεγχόμενος διαγράφεται και παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης.

 

5. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγγραφεί εκ νέου στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, με νέα αυτοτελή διαδικασία εγγραφής, εφόσον, πέρα από τις ως άνω προϋποθέσεις εγγραφής, αποδεδειγμένα δεν διώκεται ή δεν καταδικάστηκε για τα εγκλήματα της ψευδούς δήλωσης, ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφων και λοιπά συναφή εγκλήματα που αφορούν την νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγράφων της προηγούμενης εγγραφής του. Η νέα βεβαίωση η οποία εκδίδεται ισχύει επί 5 έτη από την ημέρα έκδοσής της.

 

6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών μετά την πάροδο της πενταετούς διάρκειας ισχύος της βεβαίωσης γίνεται με την υποβολή από τον αιτούντα προς την υπηρεσία σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και ότι συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

 

β. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

γ. Δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.

 

7. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, καθώς και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την απασχόληση στον κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις εγγραφές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α', Μητρώο Β' - Υποκατηγορίες, Υπομητρώο).

 

8. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απασχολούνται φορτοεκφορτωτές.

 

9. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τους φορτοεκφορτωτές και τους φορτοπαραλήπτες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των φορτοεκφορτωτών και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.