Νόμος 4455/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) που συστάθηκε με το νόμο 4093/2012 περιλαμβάνει 2 επίπεδα:

 

α. Το Μητρώο Α' (Εισαγωγικό).

 

β. Το Μητρώο Β', το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα Μητρώα:

 

α)α. Μητρώο Β' - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα,

β)β. Μητρώο Β' - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και

γ)γ. Μητρώο Β'- Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

 

2. α. Το Μητρώο Α' αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, με την εξαίρεση του χειρισμού μηχανημάτων και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, του χειρισμού ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β' φορτοεκφορτωτές.

 

β. Το Μητρώο Β' - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα ή την φορτοεκφόρτωση ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων στο Λιμένα.

 

γ. Το Μητρώο Β' - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, αφορά στα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευμένες ή τις ειδικές ή επικίνδυνες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς.

 

3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β' - Λιμένα, Ξηράς και στο Μητρώο Β' Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, εκτελούν τις εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες και διακινούν τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία κατά περίπτωση, όπως εξειδικεύονται παρακάτω:

 

α. Ως εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες νοούνται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών.

 

β. Ως ειδικά ή επικίνδυνα φορτία νοούνται τα φορτία που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η εφαρμογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το χειρισμό τους κατά τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών περί ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Επικίνδυνα θεωρούνται τα φορτία που ορίζονται ως τέτοια από την ισχύουσα νομοθεσία και τους Διεθνείς Κανονισμούς που διέπουν τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

4.α. Για την εγγραφή στο Μητρώο Α' απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α. Είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

 

β)β. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

γ)γ. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και

 

δ)δ. δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.

 

β. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α'. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς, εγγράφονται προαιρετικά στο Μητρώο Α', εφόσον το επιθυμούν.

 

5. α. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β' - Λιμένα, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:

 

α)α. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, ή β)β. επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, όπως έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

β. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β' - Λιμένα που αναφέρονται στην περίπτωση α' ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α' κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

6. α. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β' - Ξηράς, ο αιτών πρέπει να διαθέτει: α)α. Επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), ή β)β. επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

β. Οι μη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α', προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Β' - Ξηράς, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, προσκομίζουν και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α' της παραγράφου 4.

 

γ. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β' - Ξηράς που αναφέρονται στην περίπτωση α' ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α' κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Οι εφοδιασμένοι με Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι επιθυμούν να εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως Χειριστές Μηχανημάτων ή/και Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β' - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στο Λιμένα όσο και στην Ξηρά.

 

8. Δημιουργείται Υπομητρώο Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς του Μητρώου Β', όπου μπορούν να εγγράφονται οι πιστοποιημένοι φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, κατά ISO/IEC 17024. Στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Λιμένα ή Ξηράς μπορούν να συμμετέχουν οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ήδη εγγεγραμμένοι φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β' - Λιμένα ή Ξηράς, με σκοπό την βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων και την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνογνωσία τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.