Νόμος 4455/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, η διαδικασία και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, το περιεχόμενο και ο τύπος των χορηγουμένων βεβαιώσεων, η λειτουργία του Υπομητρώου πιστοποιημένων φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες με τις οποίες δύνανται να ενταχθούν, στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, οι εργαζόμενοι στις εξαιρούμενες φορτοεκφορτωτικές εργασίες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς και το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, κατά ISO/ IEC 17024.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέμα αφορά στην εφαρμογή της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους, ο έλεγχος από τις λιμενικές αρχές για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην ασφάλεια των λιμένων και της ναυσιπλοΐας.

 

4. Τα τυχόν πάσης φύσεως δικαιώματα, αμοιβές και αποζημιώσεις υπέρ φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τα οποία επιβαρύνονται τα φορτία και πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα λιμάνια δύνανται να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.