Νόμος 4455/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 245/Α/1998), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Συνιστάται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εθνικό Μητρώο), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

 

3. Οι φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου. Κατά την εγγραφή τους δηλώνουν τις κάτωθι πληροφορίες:

 

α. ταυτότητα του φορέα, όπως επωνυμία, γεωγραφική εμβέλεια δράσης,

β. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου απαιτείται,

γ. παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,

δ. αριθμός ωφελούμενων - ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

ε. αριθμός και ειδικότητες εργαζομένων και προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών,

στ. οικονομικά στοιχεία, όπως πόροι χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού,

ζ. ακίνητη και κινητή περιουσία,

η. δυναμικότητα θέσεων, κλινών.

 

Οι εγγεγραμμένοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.

 

4. α. Υπεύθυνος επεξεργασίας των τηρούμενων στο Εθνικό Μητρώο στοιχείων ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έως τη δημοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένου και Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.

 

β. Πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία της παραγράφου 3 έχουν ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, ο Γενικός Διευθυντής Πρόνοιας και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

 

5. α. Στους φορείς της παραγράφου 1, στους οποίους χορηγείται, βάσει ειδικών διατάξεων, άδεια ίδρυσης και, μεταγενέστερα, άδεια λειτουργίας παροχής οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995), όπως ισχύει, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο.

 

β. Σε περίπτωση έκδοσης ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχει προηγηθεί η εγγραφή του οικείου φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

 

6. Με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου χορήγησης άδειας λειτουργίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, κατά το άρθρο 1 του νόμου 2345/1995, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός μηνός από την έκδοσή της, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή ή μη του αιτούντος φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

 

7. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής οφείλει, όπως εντός μηνός από τη διαπίστωση της παράλειψης ενημέρωσης ή της πλημμελούς ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου εκ μέρους των φορέων της παραγράφου 1, να ενημερώνει εγγράφως τις διοικήσεις αυτών, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες. Μετά το πέρας του διμήνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του φορέα.

 

8. Οι φορείς της παραγράφου 1 που ήδη λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο έως τις 30-06-2018. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018).

 

9. α. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ' του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2472/1997.

 

β. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μητρώου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητήματα απευθείας ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου, η διαδικασία όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης από τους υπόχρεους, οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, χρήση τεχνικών ανωνυμοποίησης, και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.