Νόμος 4456/17 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, όπως επίσης και για κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδέσμων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των νομικών τους προσώπων, σχετικές με την καθαριότητα, οι οποίες έχουν προκύψει από ατομικές συμβάσεις, οι οποίες παρατάθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), του άρθρου 50 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), του άρθρου 12 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), του άρθρου 97 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), του άρθρου 72 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), του άρθρου 44 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), του άρθρου 48 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016), του άρθρου 81 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016), καθώς και του άρθρου 16 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων. Οι δαπάνες των συμβάσεων που έχουν παραταθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται σύννομες και για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μέχρι την 31-12-2017 και μπορούν να πληρώνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 

2. Ειδικά για την περίπτωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, οι δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, από τα κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών, έσοδά τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.