Νόμος 4456/17 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέτουν στην ΥΠΑΑΠΕΔ μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, εγγύηση ίση με ποσοστό 2% επί του συνολικού προτεινόμενου ανταλλάγματος, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, η παροχή της οποίας εξασφαλίζεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές ή με την κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον τηρούμενο σε Τραπεζικό Ίδρυμα λογαριασμό της Υπηρεσίας.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 91 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2439/1996 εφαρμόζονται και για όσα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο βαθμό ανωτάτου Αξιωματικού στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις με στελέχη που μέχρι τις 31-12-2012 συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016) προστίθεται περίπτωση στ', ως εξής:

 

{στ) Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι σπουδαστές της Σχολής για τη συμμετοχή τους στον εκάστοτε προκηρυσσόμενο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαγωνισμό επιλογής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.