Νόμος 3883/10 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Για τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων που μέχρι την 31-12-2012 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του νόμου [Ν] 2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α/1996).

 

Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του Πολεμικού Ναυτικού, ο χρόνος των υποπαραγράφων β' και γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2439/1996 (219/Α/1996) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξη τους.

 

Ειδικά για τους Αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που μέχρι την 31-12-2012 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8)δ του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α/1996).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 110 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011).

 

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του πρώτου μέρους του παρόντος νόμου και των άρθρων 30, 32 (εκτός της παραγράφου 1)α) και 35, 36 (εκτός της παραγράφου 13)α), 37 και 38 εφαρμόζονται από 01-01-2011.

 

4.Οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 22 και 24 έως 29, του άρθρου 31, της παραγράφου 1)α του άρθρου 32, του άρθρου 34 και της υποπαραγράφου 13)α του άρθρου 36, εφαρμόζονται από 01-01-2012.

 

5. Η περίπτωση ε' του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται από 01-01-2011.

 

7. Οι διατάξεις των άρθρων 41 έως 52 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για τις υποθέσεις που θα εισαχθούν προς κρίση ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων μετά την έναρξη ισχύος του.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2439/1996 εφαρμόζονται και για όσα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο βαθμό ανωτάτου Αξιωματικού στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις με στελέχη που μέχρι τις 31-12-2012 συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.