Νόμος 4456/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διακίνηση εσόδων και δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί, εντός 10 ημερών από το άνοιγμά τους. Σε περίπτωση καταχώρισης νέου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την Ελλάδα, ο κατά το καταστατικό εκπρόσωπός του οφείλει, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης της Αρχής περί καταχώρισης του αιτούντος κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να γνωστοποιήσει στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί.

 

Σε περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστάμενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, η προθεσμία άρχεται από τη δημοσίευση της τροποποίησης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού.

 

2. Τηρουμένων των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 20 του Κανονισμού, κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται μόνο επώνυμα, με ονομαστικές καταθέσεις και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.

 

3. Οι δαπάνες του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος αποδεικνύονται με ταμειακές αποδείξεις, τιμολόγια, τραπεζικές επιταγές, εμβάσματα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να πιστοποιείται εμφανώς το πρόσωπο που καταβάλει τη δαπάνη.

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.