Νόμος 4461/17 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Ιδιωτικές κλινικές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την τροποποίηση της αναθεωρημένης άδειας ίδρυσης των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991), με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος. Όπου από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν καθορίζονται προδιαγραφές και λειτουργικά θέματα των ιδιωτικών κλινικών, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 247/1991 και 517/1991 (ΦΕΚ 202/Α/1991).}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την τροποποίηση της αναθεωρημένης άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της παραγράφου 1 απαιτούνται, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) αίτηση, που αναφέρει την επωνυμία της κλινικής και αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη, στην περίπτωση δε κατά την οποία η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του,

 

β) αντίγραφο της ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), καθώς και αντιγράφου της οικοδομικής άδειας του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται,

 

γ) έκθεση περιγραφής των δεδομένων οργάνωσης και λειτουργίας της κλινικής, θεωρημένη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας ως προς το προτεινόμενο λειτουργικό σχήμα και τη σύνθεση του προσωπικού της κλινικής,

 

δ) αντίγραφο καταστατικού, εάν πρόκειται περί εταιρείας και τίτλος κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίου, άλλως έγγραφο περί της νόμιμης κατοχής του οικοπέδου ή του κτιρίου, όπως μισθωτήριο συμβόλαιο,

 

ε) κατάλογος του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα, πιστοποιητικό του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας,

 

στ) δήλωση με την οποία ορίζονται ο Διοικητικός Διευθυντής, ο Επιστημονικός Διευθυντής και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των τμημάτων της κλινικής,

 

ζ) κατάλογος του πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, κατά κατηγορία,

 

η) εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της κλινικής,

 

θ) κατάλογος από τον οποίο προκύπτει ο εξοπλισμός της κλινικής,

 

ι) βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου, ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16, για τις ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές εγκαταστάσεις της κλινικής,

 

ι)α) πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων πυρασφάλειας,

 

ι)β) γραμμάτιο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου 17,61 ευρώ για κάθε κλίνη.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στην απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, πρέπει να αναγράφεται ο συνολικός αριθμός κλινών της κλινικής, τα τμήματα, οι ειδικές μονάδες, o αριθμός των κλινών τους, τα εργαστήρια, το συγκρότημα χειρουργείων, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ξεχωριστά για κάθε τμήμα, εργαστήριο ή ειδική μονάδα και η κατανομή των κλινών κατά θέσεις.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Κατάλογος των ιατρών που θα απασχοληθούν στην κλινική και πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι αυτοί είναι εγγεγραμμένοι σε οποιονδήποτε ιατρικό σύλλογο της χώρας, πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλος ιατρικής ειδικότητας.}

 

5. Η περίπτωση γ' του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Να είναι εγγεγραμμένοι σε οποιονδήποτε ιατρικό σύλλογο της χώρας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.