Νόμος 4461/17 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Διατάξεις για την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του νόμου 3293/2004 (ΦΕΚ 231/Α/2004) προστίθενται περιπτώσεις ι' και ι)α' ως εξής:

 

{ι) Η ανάληψη συνέχισης λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

 

ι)α) Η παροχή φροντίδας υγείας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η ψυχοκοινωνική διάγνωση και στήριξη των προσώπων που διαβιούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας μπορεί να συνεργάζεται με κεντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπουργείων, με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας υλοποιεί τους ανωτέρω στόχους παρέχοντας και υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προς διευκόλυνση της επικοινωνίας του προσωπικού της με τους κρατουμένους.

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας συντονίζει και υλοποιεί χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα στους τομείς του Ασύλου, της Μετανάστευσης και της Ένταξης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας είναι δυνατόν να ανατίθενται στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας αρμοδιότητες υπογραφής συμβάσεων με κεντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπουργείων ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.}

 

2. Η περίπτωση ζ' του άρθρου 3 του νόμου 3293/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Η επιμόρφωση και εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που εργάζεται στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Προς τούτο δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα, και να λειτουργεί Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (ΚΕΔΙΒΙΜ2.).}

 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας με το διακριτικό τίτλο ΑΕΜΥ ΑΕ, που έχει ιδρυθεί με το νόμο 3293/2004, δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, να συνάπτει απευθείας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν στη Μονάδα αυτή. Για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας.

 

Σε επείγουσα περίπτωση που η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι δυνατή, προκειμένου για την άμεση συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας, η σύμβαση συνάπτεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας 7 ημερών από την υπογραφή της. Τα φυσικά πρόσωπα, που συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι στη Μονάδα που απασχολούνταν. Οι συμβάσεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου, με διάρκεια μέχρι 1 έτος. Μετά τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεων αυτών, οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών για τη συνέχιση λειτουργίας της παραπάνω Μονάδας Ψυχικής Υγείας πρέπει να καλύπτονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας είτε με την πρόσληψη ή απόσπαση προσωπικού κατά τις κείμενες διατάξεις είτε με τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση νέων συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου, οι οποίες επίσης συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης.

 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.