Νόμος 4461/17 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρο 20 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

2. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. εξομοιώνονται μισθολογικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αντίστοιχα, με το Διοικητή και τον Υποδιοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3918/2011 προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Αν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας έχουν την ιδιότητα μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).}

 

4. Στο άρθρο 30 του νόμου 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ως αναθέτουσα αρχή, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) αλλά στις κοινές διατάξεις περί προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.