Νόμος 4461/17 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Ίδρυση Ιατρικής Υπηρεσίας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (EKEA)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δημιουργείται Ιατρική Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, για το συνολικό συντονισμό του επιστημονικού έργου που παρέχεται από τις υπηρεσίες του.

 

2. Για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, ο οποίος είναι και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, συνιστάται μία οργανική θέση κλάδου ειδικευμένων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικότητας αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας ή παθολογίας.

 

Η κάλυψη της παραπάνω θέσης γίνεται με ανοιχτή προκήρυξη, σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή.

 

Στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΕΑ καταβάλλεται, πέραν των αποδοχών του συντονιστή, και επίδομα θέσης ευθύνης, αντίστοιχο με το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές και σε όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή στα νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά θέματα που σχετίζονται με την κάλυψη των θέσεων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, καθώς και τα θέματα εξέλιξής τους.

 

4. Μέχρι την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή με την παραπάνω διαδικασία της προκήρυξης, η θέση μπορεί να καλύπτεται από ειδικευμένο ιατρό του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικότητας αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας ή παθολογίας, βαθμού συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή, που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Νομού Αττικής και αποσπάται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για το σκοπό αυτό στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών περί αποσπάσεων διατάξεων. Στον αποσπασμένο ιατρό καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης, για όσο διάστημα ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα, και η δαπάνη αυτή βαραίνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

 

Μέχρι την κάλυψη των λοιπών θέσεων του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, μπορεί να αποσπώνται σε αυτό ειδικευμένοι ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας αντίστοιχων ειδικοτήτων.

 

Η απόσπαση των προσώπων των προηγουμένων εδαφίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και για χρονικό διάστημα 1 έτους που μπορεί να ανανεωθεί για 1 ακόμα έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

5. Η θέση του Διευθυντή, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 58/Α/2005) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.