Νόμος 4461/17 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Ηλεκτρονική Διασύνδεση Ιατρικών Συλλόγων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιατρικοί σύλλογοι υποχρεούνται να διασυνδέονται ηλεκτρονικά σε σύστημα ενιαίας λειτουργίας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

 

2. Με ευθύνη των διοικητικών συμβουλίων των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων εγκαθίστανται, όπου δεν υφίστανται, εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατάλληλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και διακομιστών με δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο, τα οποία διασυνδέονται ηλεκτρονικά, σε πραγματικό χρόνο, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με λογισμικό που ο τελευταίος τούς παρέχει και στα οποία θα αναγράφονται σε βάση δεδομένων προσωπικά δεδομένα των γιατρών-μελών τους. Στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός μητρώου εγγραφής, άλλοι αριθμοί ταυτοποίησης που διατίθενται από το κράτος, καθώς και ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής από ιατρικούς συλλόγους, ημερομηνίες εγγραφής σε ειδικά μητρώα ιατρικών συλλόγων, ενημερότητα εισφορών προς τους ιατρικούς συλλόγους και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς, εργασιακή κατάσταση σε οποιοδήποτε τομέα απασχόλησης, όπως Εθνικού Συστήματος Υγείας, ΑΕΙ-μέλη ΔΔιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, στρατιωτικοί γιατροί, γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, λήψη πτυχίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητα αν υπάρχει, νόμιμες εξειδικεύσεις, καθώς και κάθε πειθαρχική ποινή ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του γιατρού καθ' όλη τη διάρκεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

 

3. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρέχει, μετά από αίτημα του ιατρού, πιστοποιητικά ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος (good-standing) στους ιατρούς αλλά και προς ιατρικούς συλλόγους της αλλοδαπής.

 

4. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μπορεί, για την ενημέρωση των πολιτών, να αναρτά στο διαδίκτυο κατάλογο με τους ιατρούς που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στη χώρα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας του ιατρού (με εξαίρεση κινητά τηλέφωνα και τηλέφωνα ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας και όσων δεν επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στον ιδιωτικό τομέα) και την ειδικότητα.

 

5. Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων για διαφημιστικούς λόγους.

 

6. Το αρχείο δηλώνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

7. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται εντός το πολύ 15 ημερών.

 

8. Η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του Αρχείου επιφέρει για τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου τις κυρώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του από [ΒΔ] 11-10-1957 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Α/1957).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.