Νόμος 4461/17 - Άρθρο 94

Άρθρο 94


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.}

 

2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4387/2016 αναριθμούνται, από τότε που ίσχυσε, σε 5, 6 και 7 αντίστοιχα, και από την ίδια ημερομηνία προστίθεται στο ίδιο άρθρο παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. α. Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.}

 

3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης, αναπροσαρμοζόμενων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την αποχώρηση από την υπηρεσία, προσαυξανόμενων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

6. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

7. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

8. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1.}

 

9. Το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφια της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1.}

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

11. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 

12. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση των ασφαλισμένων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος, το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα 5 πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, προσαυξανόμενου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.