Νόμος 4472/17 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014, διαγράφεται η φράση ή νομικό.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση σε πολιτικό κόμμα και συνασπισμό κομμάτων που υπερβαίνει το ποσό των 500 € διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους οποίους τηρούν τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων με υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του χρηματοδότη.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014 αντικαθίσταται από 01-01-2018 ως εξής:

 

{4. Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτελεί μέσο χρηματοδότησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Επιτροπή Ελέγχου. Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή χρηματοδότη, εφόσον το ποσό της χρηματοδότησης υπερβαίνει τα 50 €. Το ανώτατο συνολικό ποσό των κουπονιών αξίας 50 € και κάτω, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του προηγουμένου έτους ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ετησίως, ούτε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων κατ' έτος. Το ακριβές ποσό των κουπονιών αυτών, που αντιστοιχεί σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους. Το ποσό αυτό, για τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, που δεν λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 € ετησίως. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώνει αν το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στα θεωρημένα και στα διατεθέντα από το κόμμα ή το συνασπισμό κουπόνια, συμπίπτει με τον αριθμό των αδιάθετων κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέφονται με ευθύνη του κόμματος ή του συνασπισμού.

 

Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος νόμου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 160 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα ή τους συνασπισμούς από:

 

α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

 

β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.

 

δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Απαγορεύεται στους δικαιούχους της κρατικής χρηματοδότησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 η εκχώρηση ή ενεχυρίαση της απαίτησης για κρατική χρηματοδότηση προς το σκοπό της χορήγησης νέων ή της αποπληρωμής υφιστάμενων τραπεζικών δανείων, για ποσό που υπερβαίνει το 50% της κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή Ελέγχου και την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε νέα δανειακή σύμβαση ή για κάθε τροποποίηση υφιστάμενης το αργότερο εντός 10 ημερών από την υπογραφή της. Η δανειοδότηση και η μεταβολή κάθε υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους τραπεζικής δεοντολογίας και πρακτικής, όπως καθορίζονται και ισχύουν από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης πλήρως αιτιολογημένης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η παράλειψη της ανωτέρω υποχρέωσης ενημέρωσης επισύρει την ποινή της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του νόμου 3023/2002, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4304/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου αναρτά την έγγραφη ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο σύμφωνα με την υποπερίπτωση ι)δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, εντός 15 ημερών από την παραλαβή της.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014, καταργείται από 01-01-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 160 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.