Νόμος 4483/17 - Άρθρο 160

Άρθρο 160


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις τραπεζικές συμβάσεις πίστωσης, περιλαμβανομένων των συμβάσεων εκχώρησης και ενεχυρίασης, που έχουν συναφθεί από πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων μέχρι 19-05-2017, καθώς και στις πάσης φύσεως υποχρεώσεις αυτών που έχουν προκύψει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και θα προκύψουν εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, εφαρμόζεται, μέχρι τις 31-12-2017, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 65 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014), εφαρμόζεται μέχρι 31-12-2017.

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) μετά τη λέξη αντικαθίσταται προστίθενται τα εξής: από 01-01-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 65 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του νόμου 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014, καταργείται από 01-01-2018.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 3023/2002, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4472/2017, διαγράφονται οι λέξεις εσόδων και δαπανών.

 

 

6. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002 καταργείται.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) καταργούνται από την 01-01-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.