Νόμος 4472/17 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπάνω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί 6 μήνες, οι δε εβδομαδιαίες επί 1 έτος.}

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου Α.2 του άρθρου 3 και οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου Β.2 του άρθρου 3 του νόμου 3548/2007.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περίπτωση ι)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτούνται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.}

 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014).

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015), μετά τη λέξη τρίτων προστίθεται φράση ως εξής ,εφόσον αυτή εμπίπτει στο σκοπό της υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 (ΦΕΚ 190/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργανισμό για τα δικά του προγράμματα και για δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα αυτά, κοινωνικά μηνύματα, ανακοινώσεις χορηγίας και τοποθέτησης προϊόντος δεν προσμετρώνται στον ως άνω διαφημιστικό χρόνο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.