Νόμος 4472/17 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.ΟΔ., αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος. Στο πλαίσιο της άσκησης της διοικητικής εποπτείας και ελέγχου οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κατά τα άρθρα 13 και 17 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

2. Όλες οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία 1 μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων, αιτήσεων και δικαιολογητικών και των εισηγήσεων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την κατάθεση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε αυτούς και αφορούν σε φορείς αρμοδιότητάς τους.

 

Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων της παραγράφου 1 καθίσταται ο κατά τόπον οικείος Περιφερειάρχης. Στην περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού ή του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποφασίσει αρνητικά επί αίτησης για έκδοση πράξης της παραγράφου 1 ή αποφασίσει την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης ή προστίμου ή ανάκλησης της βεβαίωσης, ο κατά τόπον αρμόδιος Περιφερειάρχης μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης και να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου 1 εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και των σχετικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Περιφερειάρχη κατά των πράξεων της παραγράφου 1 εντός 1 μηνός από την κοινοποίηση ή την αποδεδειγμένη λήψη γνώσης των πράξεων αυτών. Οι πράξεις της παραγράφου 1, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και στο Υπουργείο Υγείας. Οι πράξεις του Περιφερειάρχη, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων, της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Υγείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

 

3. Στην έδρα κάθε Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α. Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου αντίστοιχα.

 

β. Έναν διπλωματούχο μηχανικό σχετικής ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο μετά από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού. To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή το οικείο περιφερειακό τμήμα αυτού οφείλει μέσα σε διάστημα 15 ημερών από το αίτημα του οικείου Συλλόγου να προτείνει το μέλος αυτό. Μετά την πάροδο του ως άνω διαστήματος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο, χωρίς πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού.

 

γ. Έναν ιατρό ή οδοντίατρο του οικείου ή σε περίπτωση αδυναμίας όμορου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη και τυχόν αμοιβή των μελών, που καταβάλλεται από το Σύλλογο.

 

4. Έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου είναι:

 

α. Η γνωμοδότηση για την έκδοση των πράξεων της παραγράφου 1 των κατά τόπον αρμόδιων Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της, μετά από επιτόπιο έλεγχο.

 

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων της παραγράφου 1 κατά τη λειτουργία τους.

 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται σε υπάλληλο του οικείου Συλλόγου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή ελλείψει τούτου σε υπάλληλο των αντίστοιχων κατηγοριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου ή σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής.

 

Κατά την κρίση του Συλλόγου, ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να συσταθούν περισσότερες της μίας Επιτροπές, η κάθε μία όμως καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

 

5. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α. Έναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εδρεύει στην οικεία Περιφέρεια.

 

β. Έναν διπλωματούχο μηχανικό σχετικής ειδικότητας της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας ή της οικείας Περιφέρειας.

 

γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, διαφορετικά ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ο οποίος ορίζει πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991).

 

6. Έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου είναι:

 

α. Η γνωμοδότηση για την έκδοση των πράξεων του Περιφερειάρχη της παραγράφου 2, μετά από επιτόπιο έλεγχο.

 

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων της παραγράφου 1 κατά τη λειτουργία τους.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων, πολυοδοντιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης παραμένουν σε ισχύ οι υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ3Β/ΓΠ/24948/2012 (ΦΕΚ 713/Β/2012) και Υ3Β/ΓΠ/55762/2014 (ΦΕΚ 1802/Β/2014) υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παρούσες διατάξεις.

 

8. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974), όπως ισχύει.

 

9. Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουργούν χωρίς να έχουν προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/2001 στην έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας, απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους αυτής και σε βάρος τους δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για όσο χρόνο παραμένουν εγκατεστημένοι και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.