Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διακοπή λειτουργίας - Ανάκληση άδειας λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διακόπτεται και η αντίστοιχη άδεια ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. Σε περίπτωση θανάτου ή δικαστικής συμπαράστασης του μοναδικού δικαιούχου ή λύσης της εταιρίας.

 

β. Με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας λειτουργίας.

 

γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που αφορούν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτής ή εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας.

 

δ. Σε περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος των αδειών, προβλέπονται από τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας προκειμένου για εργαστήρια ιοντίζουσα

 

ε. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

στ. Εάν δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.

 

ζ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ιατρικό καθώς και παραϊατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που κατέχει οργανική θέση σε υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή σε υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Η διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Νομάρχη, η οποία εκτελείται, σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσης, από την Αστυνομική Αρχή μετά από γνωστοποίησή της στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

3. Η λειτουργία ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή τμήματος αυτού επιτρέπεται να διακοπεί προσωρινά, ύστερα από αίτημα του κατόχου της άδειας λειτουργίας, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών, σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης του κτιρίου και του εξοπλισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.