Νόμος 4474/17 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποίηση των άρθρων 295 έως 319 του νόμου 4072/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 295 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν στην είσπραξη απαιτήσεων από την Ελλάδα, οι οποίες γεννήθηκαν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην είσπραξη απαιτήσεων από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα.}

 

2. Στην παράγραφο 2 περίπτωση α' του άρθρου 298, στην παράγραφο 1 του άρθρου 302, στην παράγραφο 2 περίπτωση α' του άρθρου 304, στην παράγραφο 1 του άρθρου 305, στις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 306, στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 307, στην παράγραφο 2 του άρθρου 308, στην παράγραφο 1 του άρθρου 309, στην παράγραφο 1 του άρθρου 311, στην παράγραφο 2 του άρθρου 312, στην παράγραφο 1 του άρθρου 314 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 315 του νόμου [Ν] 4072/2012, όπου αναφέρονται οι λέξεις στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής αντικαθίστανται από τις λέξεις στο κράτος - μέλος που λαμβάνει την αίτηση.

 

3. Στην παράγραφο 2 περίπτωση γ' του άρθρου 298, στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α', β' και γ' του άρθρου 300, στην παράγραφο 2 του άρθρου 300, στην παράγραφο 1 του άρθρου 306, στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 307, στην παράγραφο 1 του άρθρου 313, στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 315 του νόμου [Ν] 4072/2012, όπου αναφέρονται οι λέξεις του κράτους - μέλους της αποδέκτριας αρχής αντικαθίστανται από τις λέξεις του κράτους - μέλους που λαμβάνει την αίτηση.

 

4. Οι περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 297 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) αιτούσα αρχή: κεντρικό γραφείο διασύνδεσης, γραφείο διασύνδεσης ή υπηρεσία διασύνδεσης της Ελλάδας ή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποβάλλει αίτηση συνδρομής σχετικά με απαίτηση αναφερόμενη στο άρθρο 296 (άρθρο 2 Οδηγίας),

 

β) αποδέκτρια αρχή: κεντρικό γραφείο διασύνδεσης, γραφείο διασύνδεσης ή υπηρεσία διασύνδεσης της Ελλάδας ή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τα οποία απευθύνεται αίτηση συνδρομής,}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 298 του νόμου [Ν] 4072/2012 οι λέξεις στην αποδέκτρια αρχή ενός κράτους - μέλους αντικαθίστανται με τις λέξεις στο κράτος - μέλος που λαμβάνει την αίτηση.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 300 του νόμου [Ν] 4072/2012 μετά τη λέξη καταχωρίσεις προστίθενται οι λέξεις λογιστικών βιβλίων.

 

7. Η υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 301 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ii) το γραφείο στο οποίο μπορούν να παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το κοινοποιημένο έγγραφο ή σχετικά με τις δυνατότητες αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής.}

 

8. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 304 του νόμου [Ν] 4072/2012 πριν τις λέξεις εξόφληση της απαίτησης τίθεται η λέξη πλήρη.

 

9. Στην υποπερίπτωση (ί) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 305 του νόμου [Ν] 4072/2012 οι λέξεις την αποτίμηση αντικαθίστανται από τις λέξεις τη βεβαίωση.

 

10. Στο άρθρο 306 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 4072/2012, όπου αναφέρονται οι λέξεις το κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής, αντικαθίστανται από τις λέξεις το κράτος - μέλος που λαμβάνει την αίτηση.

 

11. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 306 του νόμου [Ν] 4072/2012 οι λέξεις σε αυτές ή σε παρόμοιες απαιτήσεις άλλων κρατών- μελών αντικαθίστανται από τις λέξεις στις αυτές ή σε παρόμοιες απαιτήσεις άλλων κρατών-μελών.

 

12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 307 του νόμου [Ν] 4072/2012, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 309 οι λέξεις Κατ' αίτηση αντικαθίστανται από τις λέξεις Κατόπιν αιτήσεως.

 

13. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 312 του νόμου [Ν] 4072/2012 οι λέξεις κατά το δίκαιο που ισχύει στο κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής αντικαθίστανται από τις λέξεις κατά το δίκαιο που ισχύει στο αιτούν κράτος-μέλος.

 

14. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 314 του νόμου [Ν] 4072/2012 οι λέξεις Οι αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 298 (άρθρου 5 Οδηγίας), παράγραφος 1 για παροχή πληροφοριών αντικαθίστανται από τις λέξεις Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 298 (άρθρου 5 Οδηγίας) παράγραφος 1.

 

15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 316 του νόμου [Ν] 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της εκτέλεσης των αναγκαστικών ή ασφαλιστικών m όσον αφορά τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το παρόν Κεφάλαιο.}

 

16. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 316 του νόμου [Ν] 4072/2012, μετά τις λέξεις μπορεί να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στο τελευταίο αυτό κράτος, η λέξη μέλος διαγράφεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.