Νόμος 4481/65 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ανεγέρσεως, διαρρυθμίσεως και επεκτάσεως πάσης φύσεως κτισμάτων απαιτουμένων δια την εγκατάσταση, επέκτασιν, διαρρύθμιση, ανακαίνιση και λειτουργία εργοστασίων, εργαστηρίων, αποθηκών, ως και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων χορηγείται εφεξής κατ' απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός δύο μηνών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως μετά πλήρων δικαιολογητικών.

 

2. Ιδρύονται ειδικά τμήματα εις τα Γραφεία Πολεοδομίας Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που επιλαμβάνονται αποκλειστικά της χορήγησης των αδειών της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων επιτρέπεται η ίδρυσις ειδικών τμημάτων προς χορήγηση των αδειών της παραγράφου 1 στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομών.

 

3. Ο υπολογισμός της αξίας των ανεγειρομένων βιομηχανικών κτιρίων ή των επεκτάσεων αυτών προς καθορισμό των κατά νόμο φόρων και εισφορών εν γένει δια την έκδοση της οικοδομικής αδείας θα γίνεται μόνον βάσει του όγκου των κτιρίων και της τιμής μονάδος κατ' όγκο. Η τιμή αυτή ορίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του αρμοδίου Γραφείου Πολεοδομίας και γνώμη του οικείου Επιθεωρητού.

 

4. Άδειες εκτελέσεως οικοδομικών έργων σε εργοστάσια κ.λ.π., δι' α απαιτείται άδεια εγκαταστάσεως, επεκτάσεως, διαρρυθμίσεως και ανακαινίσεως κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων χορηγούνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Τμήμα Οικισμού - ή του Υπουργού Βορείου Ελλάδος εντός της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτού, μετά γνώμη του κατά περίπτωση Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας, μη ισχυουσών εν προκειμένω των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 97/Α/1955).

 

Οι προτάσεις αυτές εισάγονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, η δε σχετική Υπουργική απόφασις υπογράφεται εντός του μηνός από της υποβολής της σχετικής προτάσεως στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

5. Επιτρέπεται δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων παρέκκλισις από των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, προκειμένου περί κτιρίων χρησιμοποιουμένων δια βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.