Νόμος 4339/15 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η ίδια υποχρέωση επιβάλλεται και στις ανώνυμες εταιρίες μετόχους των υποψηφίων, καθώς και στις ανώνυμες εταιρίες μετόχους αυτών, διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου. Σε τελικό βαθμό, οι μετοχές των μετόχων εταιριών των υποψηφίων καταλήγουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

2. Ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου , με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της συγκεκριμένη δραστηριότητα με τη φράση δραστηριότητα σχετικά με ΜΜΕ συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το ανωτέρω δίκαιο, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

3. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Η υποψήφια εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματικοί μέτοχοι της εταιρίας διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου που κατέχουν ή ελέγχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008). Για τον έλεγχο εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, τηρείται σε κάθε περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

4. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εταιριών.

 

Επίσης, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται από:

 

α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές,

 

β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και

 

γ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές. Οι εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στους νομίμως λειτουργούντες παρόχους περιεχομένου εθνικής εμβέλειας, μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησης για τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

5. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003), καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

 

6. Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψηφίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δύναται να απευθύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησής της ανωτέρω υποχρέωσης από τους υποψηφίους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.