Νόμος 4503/1930 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις το τέλος του άρθρου 12 του αυτού από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος προστίθεται το κάτωθι εδάφιον 9.

 

{9. Επιτρέπεται ωσαύτως εις την επιτροπή όπως επί τη βάσει των πόρων του ειδικού ταμείου συνομολογεί δάνεια και μετά ιδιωτών.

 

Δια τα δάνεια ταύτα, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να παρασχεθεί η εγγύησις του Κράτους, εφόσον θα υπερβαίνουν το ποσόν των 25.000.000 δραχμών. Ο ετήσιος τόκος των δανείων τούτων δεν δύναται να υπερβεί τα 6%, ο δε χρόνος αποσβέσεως των τα 30 έτη.

 

Εις ας περιπτώσεις τοιαύτα δάνεια χορηγούνται με τιμήν εκδόσεως εις το άρτιο και με τόκο κατά τα ανωτέρω ουχί μεγαλύτερο του 6%, επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως το κεφάλαιον και οι τόκοι αυτών απαλλάσσονται παντός φόρου και τέλους υφισταμένου ή επιβληθησομένου, επίσης δ' όπως απαλλάσσονται τελών χαρτοσήμου οι προς συνομολόγηση αυτών καταρτιζόμενες συμβάσεις, ως και οι εκδοθησόμενες ομολογίες και η εξόφλησις τούτων.

 

Δια τον καταρτισμό των ως άνω συμβάσεων καθορίζεται μέγιστον όριον συμβολαιογραφικού δικαιώματος το ποσόν των 5.000 δραχμών.

 

Εκ του προϊόντος του πρώτου τοιούτου δανείου του ταμείου επαρχιακής οδοποιίας Βόλου θέλει κατασκευασθεί και η κοινοτική οδός Χορευτού-Ζαγοράς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 5000/1931 (ΦΕΚ 147/Α/1931).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.